Osnova témat

 • Úvod

  ZDE BUDE ZOBRAZEN SOUHRN DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ KE KURZU/PŘEDMĚTU A KRITÉRIA HODNOCENÍ

  ---- EDITOVAT UČITEL -----

 • Literatura - samostudium

  OSNOVA

  téma Baroko - barokní literatura

   

  I. století + základní historický kontext

  II. znaky baroka obecně

  III. znaky a) v architektuře - příklad staveb v Praze a v naších zemích - K.a K. Dienzenhoferové, J.Santini

                   b) sochařství  - příklady tvorby M.Brauna a F. Brokofa

                   c) malířství - šerosvit - Rubens, Rembrandt, K.Škréta ( Barandl, Kupeský)

                   d) hudba - varhanní skladby, opera, chrámoví hudba, koledy - J.S.Bach, G.F.Händel, J.J.Ryba (Mysliveček. Brixi)

                   e) literatura - využití alegorie, symbolů, obraznosti, obnova středověkých žánrů

   

  literatura: I. evropská  - např. J. Milton, P. Calderon de la Barca

                     II. domácí = pobělohorská : 1. tvorba emigrantská = Komenský  ( to jsme ještě dělali společně)

                                                                       2. domácí  - a) oficiální - jezuitská A. Koniáš x B. Balbín. a. Michna z Otradovic

                                                                                             b) puristé

                                                                                             c) pololidová - např. jarmareční píseň, písmácké paměti

                                                                                             d) ústní lidová slovesnost

   

   

   

   

  téma Klasicismus - klasicistní literatura

   

  I. století - země - základní historický kontext

  II. znaky obecně

  III. znaky v architektuře  - příklady staveb ve světě a u nás + hudba - W. A. Mozart , L. van Beethoven

   

  literatura: I. naše - není, čeština jako jazyk v problémech (germanizace)

                     II. evropská liter.:  1. Francie - !!! Moliére + jeho současníci

                                                      2. Itálie - commedia dellarte

   

   

  téma Osvícenství  - jako filozofie 2.pol.18.stol.

   

  I. proč název, historický kontext

  II. znaky

  III. literatura ve Francii a Anglii, u nás není

   

 • préromantismus

  1.znaky préromantismu + kdy/doba + základní historický kontext

  2.tvorba hlavně německých autorů = J. W. Goethe, F. Schiller

  3. J. W. Goethe (seznam četby k maturitě) - zaměření jeho tvorby, základní životopisná data

                                                               - dramatická báseň Faust, (soubor Balady)

                                                                - román Utrpení mladého Werthera

 • Opakování - baroko, klasicismus, osvícenství, preromantismus

 • Národní obrození - kořeny vzniku a periodizace

  NÁRODNÍ OBROZENÍ

  = proces utváření našeho novodobého národa, naší novodobé kultury a ve vrcholné fázi také české politiky v rámci tehdejší rakouské monarchie.

  Důraz byl kladen na český jazyk, česky psanou literaturu uměleckou a odbornou, českou historii, národní uvědomění (vzkříšení, resp. probuzení národa) a slovanskou vzájemnost ( většina Slovanů neměla státy na národním principu, žili pod nadvládou jiných národů – viz mapa tehdejší Evropy).

   

  Kořeny vzniku NO – historický kontext:

  1. vliv francouzského osvícenství + novodobá definice národa ( spisovný jazyk jako jeden z nejvýznamnějších znaků národa nám, kromě jiných znaků, chyběl)

  2. důsledek 30 leté války, protireformace, rekatolizace a germanizace od 2.pol.17.stol. byl v podstatě zánik spisovné češtiny, české literatury, kultury atd. = čeština pouze v podobě nářečí a ústní lidové slovesnosti

  3. význam měly reformy zejména Josefa II. – od 70.let 18. stol .spoluvládce své matky Marie Terezie, samostatně vládl v letech 1780 – 1790

  a) r.1781 – zrušení nevolnictví = z novodobých otroků-nevolníků se stali lidé osobně svobodní = např. možnost se volně přestěhovat, hledat obživu ve městech = čeština v poněmčených městech

  b) r. 1781 - toleranční patent = povolení náboženské svobody pro některá nekatolická vyznání (viz souvislost s dobou pobělohorskou a povolením pouze katolického vyznání)

  c) reforma školství (za Marie Terezie) = vznik nové české inteligence = nositelka národního obrození

   

  PERIODIZACE národního obrození:

  celkově NO od 70.let 18.st. – revoluční rok 1848 (tzv. jaro národů = v Evropě dominový efekt revolucí za odstranění absolutismu, vytvoření ústavy + občanských práv, sjednocení Němců a Italů, rovnoprávnost/ samostatnost Slovanů)

  1.fáze/etapa 70.léta 18.st. – poč.19.st.

  2.fáze/etapa poč. 19. st. -  20.léta 19.st.

  3.fáze/etapa od 30. Let 19.st. – r.1848

  Po r. 1848 – neúspěch revoluce = 50.léta 19.st. jsou dobou tzv. Bachova neoabsolutismu (Alexandr Bach byl kancléř rakouské monarchie za vlády Františka Josefa II., který nastoupil jako 18 letý r. 1848 a vládl do své smrti r. 1916)

  • 1.fáze/etapa NO - osnova pro výpisky

   Osnova pro výpisky – 1. fáze národního obrození:

   I.cíle této etapy + proč – proč označení fáze obranná

   II.osobnosti + jejich činnost podle oborů:

    1.jazykověda – hlavně Josef Dobrovský

   a) základní životopisné údaje + proč byl klíčovou osobností, zakladatel slavistiky (nauka o slovanských jazycích), jeho kritický přístup k rukopisným padělkům (RKZ), „objeveným“ v 2.fázi NO

   b) z tvorby Německo-český slovník, Dějiny české řeči a literatury – informace k těmto spisům

   c) F.M.Pelcl – první profesor češtiny na UK

    

   2. divadlo – Václav Thám

   a) divadlo Bouda – od/do, kde stálo, repertoár

   b) význam divadla tohoto + v tehdejší době obecně

   c) cíle divadelnictví

    

   3. vydávání prvních českých novin + vydavatelství českých knih – Václav Matěj Kramerius, Česká expedice

    

   4. zájem o naši historii ( proč) – Gelasius Dobner

   5. počátky českého básnictví – vydávání almanachů

    

  • 2.fáze/etapa NO - osnova pro výpisky

   Osnova pro výpisky – 2. fáze národního obrození:

   I.cíle této etapy + proč – proč označení fáze útočná(ofenzivní)

   II.osobnosti + jejich činnost podle oborů:

    

    1.jazykověda  

   Josef Jungmann

   a) základní životopisné údaje + proč byl klíčovou osobností – tzv. Jungmannova škola – jména dalších vědců + jejich přínos v jednotlivých vědeckých oborech

   b) z tvorby např. Česko- německý slovník (120 000 českých slov – kde je vzal), Historie literatury české – informace k těmto spisům

    

    

   2. divadlo   

   Václav Kliment Klicpera

   - hrály se jeho hry ještě např. na konci 20.století nebo v posledních letech?

    

   3. historici

   František Palacký

   a)základní životopisné údaje

   b) Palacký politikjeho teorie austroslavismu (umět vysvětlit jak si představoval postavení Slovanů v rámci rakouské monarchie)

   c) Palacký historikDějiny národa českého v Čechách a v Moravě – podrobnější informace (obsah, význam pro budoucí generace)

    

   Pavel Josef Šafařík

   přítel Palackého, Slovák píšící česky (proč) – dílo Slovanské starožitnosti – co chtěl ve spise dokázat

    

   4. básníci

   František Ladislav Čelakovský

   novinka: ohlasová poezie = najít definici

   klasická balada Toman a lesní panna = najít obecké znaky balady

    

   sbírky: Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých – zjistit podrobnosti + rozdíly (v čem) + proč

   ( spis Mudrosloví národa slovanského v příslovích)

    

   Ján Kollár

   základní informace (opět Slovák píšící česky) – tvůrce teorie slovanské vzájemnosti (umět vysvětlit)

   básnická skladba Slávy dcera

   a)proč název, co znamená, z čeho vychází (=téma/obsah skladby)

   b) forma sonetů neboli znělek (připomeň si, jak poznáš sonet)

    

   5. tzv.rukopisné padělky=

   Rukopis královédvorský + Rukopis zelenohorský = RKZ

   a) proč názvy

   b) předpokládaní autoři

   c) proč zřejmě padělky vznikly – význam ve své době a pro budoucnost

   d) boj o jejich pravost – postoj Dobrovského, Jungmanna, posléze na konci 19.st.skupina kolem T.G.Masaryka

    

  • 3.fáze NO - osnova pro výpisky

   3.fáze NO – vrcholná etapa národního obrození = v letech 1830 – 1848

   základní kontext:

   -zvyšuje se národní hrdost, vytváří česká politika - požadavky alespoň zrovnoprávnění a federalizace monarchie, vytvoření ústavy a občanské společnosti

   - symbolem vládnutí kancléř kníže Metternich

   -r.1848 – revoluce v mnoha zemích v Evropě (viz učebnice dějepisu)

   - v literatuře pokračuje tvorba a činnost autorů z předchozích etap, resp. hlavně 2.fáze NO

   -  naši literaturu ovlivňuje (se zpožděním proti evropské literatuře) umělecký směr ROMANTISMUS

   - dochází k rozkvětu poezie, divadla, publicistiky, satiry

   - na konci NO přechází romantismus v realismus, literatura se sbližuje s životem

   ( po neúspěchu revoluce 1848 = 50.léta 19.st. = obnovení absolutismu (= neoabsolutismus) – symbolem vládnutí kancléř Alexandr Bach = také název Bachův absolutismus – perzekuce významných českých osobností, útlum české kultury)

    

   Nejvýznamnější osobnosti 3. fáze NO v naší literatuře:

   1. představitelé romantismu = hlavně Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben

   2. vliv romantismu na divadlo = Josef Kajetán Tyl

   3. přechod od romantismu k realismu = Božena Němcová

   4. realismus a satira = Karel Havlíček Borovský

   ! všechny tyto autory máme v maturitním seznamu četby – kromě J.K.Tyla je máme probírat v 2.roč. v souvislosti s romantismem a světovou literaturou 1.pol.19.stol.

    

   Dramatická tvorba 3. Fáze NO – Josef Kajetán Tyl

   -organizátor společenského života, herec, dramatik, prozaik, novinář

   = viz základní životopisné údaje (učebnice/internet)

   a) Tyl novinář – časopis Pražský posel, časopis Květy české (zjisti další informace)

   b) Tyl prozaik -

   povídky :

   Dekret kutnohorský (téma znáš z dějěpisu – J.Hus + počet hlasů na UK)

    Poslední Čech (kritika od K.H.Borovského – zjisti proč)

   Rozervanec (ústřední postava zřejmě Mácha)

    

   c) Tyl dramatikvýběr z jeho divadelních her:

   1. hry z Tylovy současnosti – např. Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka – zjisti proč/podle čeho název hry, základní téma, informace o písni Kde domov můj ( + kdy se stala naší hymnou)

   2.hry historické – vliv romantismu + cíl výchova a aktualizace = na minulosti ukázat současnost historická fakta někdy upravena

   Kutnohorští havíři – vzpoura v 15.st. x bouře dělníků na Smíchově

   Jan Hus – aktualizace – ideály r. 1848

   (zjisti si podrobnosti k tematice)

   3. dramatické báchorky (=pohádky)

   dnes nejznámější Strakonický dudák (viz filmová adaptace) – ! v seznamu četby = nutné podrobnější znalosti tématu, charakteristiky postav, k čemu autor diváka vychovává, před čím varuje – viz učebnice/internet/film

    

    

   • J. K. Tyl - Strakonický dudák

    J.K.Tyl – dramatická báchorka Strakonický dudák aneb Hody divých žen

    -premiéra r.1847

    -námět z lidové tradice – „národní pohádka ve třech jednáních“ – Tyl se nechal inspirovat jihočeskou pověstí o dudákovi, který hrál pod šibenicí

    (další Tylovy dramatické báchorky: Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění, Lesní panna)

    Celková charakteristika:

    -dramatická báchorka se zpěvy, v níž je skutečný svět prolínán s pohádkovými a romantickými motivy.

    -vypráví příběh o velké lásce, statečnosti, obětavosti a ceně vlastního domova, zároveň kritizuje moc peněz, vypočítavou morálku a prospěchářství, českou přizpůsobivost a hrabivost v jakémkoli prostředí.

    Obsah:

    Dudák Švanda by se rád oženil s Dorotkou, ale pro Dorotčina otce je Švanda příliš chudý ženich s nejasným původem. Švanda se vypraví do světa, aby si peníze vydělal hrou na dudy. Jeho matka, víla Rosava, kterou ale Švanda nezná, dudy očaruje. Proto má Švanda, kdykoli na ně zahraje, obrovský úspěch a bohatství. Toho využije vychytralý Vocílka, bývalý studen a potulný příživník. Vetře se do Švandovy přízně, dělá mu „sekretáře“, nezkušený a důvěřivý Švanda pod jeho vlivem zapomíná na domov i na Dorotku, propadá moci peněz. Rozveselí v orientální zemi princeznu Zuliku, má se stát jejím mužem, zapře Dorotku i přítele Kalafunu, kteří se za ním do ciziny vypravili. Intrikami Vocílky je Švanda místo svatby uvržen do vězení. Vocílka z paláce uteče, aby si zachránil život, Dorotka s Kalafunou se pokouší Švandu zachránit, ale jsou uvězněni také. Z vězení a nakonec domů se dostanou jen díky zásahu matky, víly Rosavy. Ta je ale za to potrestaná královnou víl vyhoštěním mezi divoženky do té doby, dokud nějaká dívka nezachrání Švandu svou láskou, statečností a věrností. Dorotka se po návratu domů na Švandu zlobí, už mu nevěří. Švanda hýří, o svatojanské noci má zahrát divým ženám a hrozí mu, že jej utancují k smrti. Rosava však Dorotce prozradí, co Švandovi hrozí. Dorotka furiantského dudáka svou statečností a láskou zachrání a nakonec se spolu usmíří.

    Jazyk postav a styl:  

    -postavy pohádkové mluví ve verších, postavy z reálného světa hovorovým jazykem a lidovými výrazy, Vocílka naopak komolí česká slova, postavy z paláce mluví strojeným, nepřirozeným jazykem

    -zidelaizovaný pohled na českou vesnici, varování před mocí peněz, odrodilstvím

    -dobové narážky v tzv. kupletech, např. o moci peněz

    kuplet = označení pro píseň s aktuálním, často satirickým a humorným textem (jednoduchá melodie), většinou součást divadelní hry, frašky nebo kabaretního představení

    dramatická báchorka = liter.útvar, v němž je hlavní hrdina chráněn nadpřirozenými bytostmi před nebezpečím, do něhož se vlastními chybami dostává.

    • Téma 9