Osnova témat

 • Úvod

  Moodle kurz Českého jazyka a literatury

  “When I look back, I am so impressed again with the life-giving power of literature. If I were a young person today, trying to gain a sense of myself in the world, I would do that again by reading, just as I did when I was young.”

  Maya Angelou (1928-2014) 

 • HISTORICKÁ BELETRIE v 2. polovině 19. století

  Moji drazí studenti, 

  Vašim úkolem v následujících dnech bude udělat si výpisky z učebnice (měli byste mít k dispozici Přehledné dějiny literatury od B. Balajky, pokud nemáte, určitě si poradíte jinak - internetem počínaje). Zaměřte se ještě na tvorbu ALOISE JIRÁSKA, kterou jsme nestihli celou probrat v hodině. Pokud si dobře pamatuji, skončili jsme u doby národního obrození (F. L. VěkU násFilozofská historie).

  Na co se soustředit:

   • ještě jednou na Jiráskova díla z doby národního obrození, pokud u nich nemáte zápis z hodiny
   • Jiráskovu dramatickou tvorbu - historická dramata, drama ze současnosti, pohádkové drama
   • Jiráskova díla, která líčí ostatní etapy české historie než ty epochy pro Jiráska klíčové, tj. díla z doby mimo husitství, pobělohorskou dobu a národní obrození
   • Manifest českých spisovatelů z roku 1917

  Druhým významným autorem historické beletrie na přelomu 19. a 20. století je ZIKMUND WINTER

  Věnujte pozornost:

  • Winterově životopisu, profesi
  • tvorbě - zejména románu MISTR KAMPANUS
  • rozdílům mezi tvorbou Aloise Jiráska a Zikmunda Wintera

   

  Autorem historické beletrie byl v té době taktéž JOSEF SVÁTEK.

  Zkuste zjistit informace také o tomto autorovi:

  • životopis, profese
  • díla
  • preferovaná období české historie
  • styl psaní
  • rozdíly oproti tvorbě Jiráska nebo Wintera

  Odkazy: 

 • HISTORICKÁ BELETRIE - TEST

 • MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA V 2. POL. 19. STOLETÍ

  Moji drazí studenti,

  ode dne 31.3. bude Vaším úkolem do 13.4. udělat si opět zápis z učebnice a z jiných dostupných informačních zdrojů - tentokrát na téma MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ.

  Musíme si uvědomit, že tato literatura vzniká paralelně s českou literaturou 2. poloviny 19. století (tedy s tvorbou májovců, ruchovsko-lumírovské generace včetně vesnické prózy a dramatu i české historické beletrie) - a to především v tehdejší Francii a Anglii. Rozdíl spočívá v tom, že česká literatura je stále o něco pozadu oproti francouzské či anglické literatuře, je poznamenaná přerušením užívání českého jazyka hlavně v 18. století, které se národní obrozenci a následně i májovci a ruchovci/lumírovci snažili překlenout. Česká literatura stále dohání, co zameškala, a snaží se najít svou dokonalou formu. 

  Moderní literaturu předznamenávají již v té době (cca od 60. let 19. stoletíve Francii tzv. PROKLETÍ BÁSNÍCI

  (O literární moderně v českých zemích se dá mluvit až na samém přelomu 19. a 20. století.)

  Při zpracování této látky se prosím zaměřte na následující informace!!

  • Kdo to byli prokletí básníci - čím se vyznačovali, o co usilovali, co kritizovali, odkud je odvozený název skupiny
  • symbolismus jako literární směr - charakteristika
  • CHARLES BAUDELAIRE - osobnost, život, dílo, přínos
   • KVĚTY ZLA = básnická lyrická sbírka
    • datum vydání, forma většiny básní, rozbor titulu
    • dekadentní prvky - o co šlo (viz dekadentní literatura - až přelom 19./20. století)
    • charakteristika díla
      • touha po nedostupném ideálu, ale všepohlcující splín
      • nemožnost dosáhnout štěstí a harmonie
      • nuda reálného světa
      • umění jedinou pozitivní hodnotou, přibližuje se kráse (snaha o krásu ze zla a obrazu Satana)
    • nejznámější básně a jejich vyznění
      • báseň Revolta - marná zoufalá revolta vůči Bohu
      • Pařížské obrazy - děsivá kolektivní tvář velkoměsta
      • Smrt - poetizace smrti (obecně smrt ve sbírce je jediným řešením rozporů individuální existence)
      • Splín a ideál - o poslání umělce, umění, hranici mezi láskou a nenávistí k ženám, střídání milostné touhy a bezcitnosti
      • Krása – hlavní hodnoty: řád a harmonie; pocit bolesti lyrického subjektu, jež zažívá zlo; vyhledávání bolesti v prodejné lásce, bídy, neřesti a zmaru 

  • PAUL VERLAINE - osobnost, život, dílo, přínos
   • sbírka Saturnské básně - stručná charakteristika, datum vydání
   • sbírka Kdysi a dávno
    • báseň Básnické umění - formulace principů symbolistické poezie - znaky
   • vztah s Rimbaudem

  • JEAN ARTHUR RIMBAUD - osobnost, život, charakteristika tvorby, přínos
   • sbírka Iluminace - charakteristika
    • báseň Mé bohémství - stručná charakteristika
    • báseň Večerní modlitba - stručná charakteristika, forma sonetu
   • báseň Opilý koráb - stručná charakteristika (především výjimečná obrazotvornost)
   • vztah s Verlainem

  • STÉPHANE MALLARMÉ - osobnost, charakteristika tvorby - symbolismus
   • báseň Faunovo odpoledne

        

  Snažila jsem se Vám to trochu ulehčit, takže jsem Vám rovnou napsala i nějaké charakteristiky básní, abyste se tím nemuseli více zabývat.

  Květy zla bereme podrobněji, jelikož tuto sbírku máte v seznamu četby k maturitě. V příloze najdete i Výbor ze sbírky, takže pokud byste chtěli využít pohodlí domova a časové flexibility, můžete si básně přečíst. Minimálně byste si mohli přečíst 2-3 básně, abyste si sami udělali představu o jejich obsahu i formě. 

  Za 2 týdny navážeme na prokleté básníky další moderní světovou literaturou - podíváme se do Anglie na Oscara Wilda, do USA na Walta Whitmana a do německého prostředí za Rainerem Mariou Rilkem. 

  V případě jakýchkoliv dotazů/nejasností nebo problémů s hledáním informací se na mě prosím neváhejte obrátit. 

 • MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POL. 19. STOLETÍ II

  Moji drazí studenti,

  ode dne 21.4. bude Vaším úkolem do 4.5. udělat si zápis z učebnice nebo z jiných dostupných informačních zdrojů ze života a tvorby dalších třech spisovatelů z okruhu MODERNÍ SVĚTOVÉ LITERATURY 2. POLOVINY 19. STOLETÍ, případně z přelomu 19./20. století. 

  Apeluji na Vás, abyste se skutečně zaměřili na následující fakta, která by Vám neměla chybět v zápise:

  1. OSCAR WILDE

   • národnost autora
   • osobnost, životní styl, odsouzení
   • dekadence - o co se jedná, znaky
   • kdo to byl tzv. dandy - viz odkaz v příloze
   • literární žánry v tvorbě a min. 1 příklad díla ke každému z nich
   • nevynechat dílo ŠŤASTNÝ PRINC A JINÉ POHÁDKY - stručná charakteristika, vyznění díla
   • zaměřit se hlavně na dílo OBRAZ DORIANA GRAYE - významný dekadentní román, považován za jeden z pilířů moderní literatury
    • hlavní myšlenka/téma díla
    • charakteristika díla

   

   

  2. RAINER MARIA RILKE

   • souvislost s tzv. Pražským kruhem - o co šlo, národnost autora, země narození
   • stručná charakteristika tvorby
   • tzv. básník smrti - vysvětlit
   • sklon k dekadenci
   • předchůdce existencialismu - charakteristika směru
   • jaký literární druh/žánr převládá v jeho tvorbě?
    • SONETY ORFEOVI
    • KNIHA HODINEK
    • PÍSEŇ O LÁSCE A SMRTI KORNETA KRYŠTOFA RILKA

   

   

  3. WALT WHITMAN

   • národnost
   • průkopník civilismu - charakteristika směru
   • bořitel konvencí, proti otrokářství, hlasatel demokracie
   • dílo STÉBLA TRÁVY - stručná charakteristika díla, vliv na moderní básnictví - využívání volného verše (připomeňte si, v čem se liší volný verš od klasické formy básně)

    

   

 • ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA NA PŘELOMU STOLETÍ

  Moji drazí studenti,

  následující 2 týdny (do 18.5.) budete mít za úkol udělat si zápis z učebnice nebo z jiných informačních zdrojů na téma: ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ.

  Na tuto látku budete psát poslední test v tomto školním roce (společně se světovou moderní literaturou v 2. polovině 19. století), proto na Vás apeluji, abyste se na něj skutečně naučili, využili svých zápisů a věnovali pozornost pokynům, které u každé látky uvádím, aby Vás pak v testu nic nezaskočilo. Nespoléhejte při testu na jednorázové hledání na internetu bez jakýchkoliv znalostí, z předchozích testů Vám mohu říci, že se to nevyplatí, nespoléhejte ani na své spolužáky, jejich odpověď může být špatná a může rozhodnout o Vaší známce. Jedinou cestou, jak získat dobrou známku, je si informace pečlivě zpracovat a posléze se je naučit, abyste mohli spoléhat jenom na sebe.

  Při zápise z této látky se zaměřte na následující informace:

  • Situace na přelomu 19.a 20. století v českých zemích:
    • stagnace politické scény - neúspěch prosazení politických požadavků české politiky v získání nezávislosti na Rakousko-Uhersku
    • hledání nových uměleckých a kulturních forem
    • rozchod mezi starou a novou generací umělců
    • mladá generace literátů odmítá sentimentální vlastenectví a zahledění do minulosti (typické pro 19. století)
    • také odmítá výchovný charakter literatury
    • naopak vyzdvihuje samotnou estetickou kvalitu díla - oproštěnou od všech účelových funkcí (tzv. lartpourlartismus = umění pro umění)
    • vliv cizích moderních literatur - převážně vliv prokletých básníků

  • Manifest České moderny - v jakém roce byl sepsán a kým? Kdo jej dále podepsal?
    • znaky české moderny podle zásad manifestu
    • tzv. otevírání oken do Evropy - co to znamenalo?

  • JOSEF SVATOPLUK MACHAR - osobnost autora a jeho životopis
    • Zástupce politické poezie - jaké bylo jeho politické stanovisko?
    • Co Machar kritizoval? Proti čemu se stavěl?
    • Charakteristika tvorby
    • sbírka CONFITEOR - název z latiny, co znamená český překlad?
      • Charakteristika sbírky
      • Co v ní Machar kritizuje?
    • básnický cyklus SVĚDOMÍM VĚKŮ
      • Téma díla
      • Vyznění díla
      • Ke komu má autor obdiv? Na co se naopak dívá pesimisticky?
    • veršované příběhy ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE
      • Kdo stojí v popředí těchto příběhů?
      • Co autor kritizuje?
    • román ve verších MAGDALENA
      • Hlavní postava a její stručná charakteristika
      • Co autor kritizuje?

   

  • ANTONÍN SOVA - básník a prozaik, osobnost a životopis
    • impresionismus - definice směru, jak se projevuje v literatuře/poezii
    • symbolismus - definice směru (opakování z předešlé látky)
    • „básník české krajiny" - obliba jižních Čech a Vysočiny
    • charakteristika tvorby
    • impresionistická přírodní lyrika
      • KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD - lyrická krajinomalba, znaky sbírky, vyznění sbírky
      • Z MÉHO KRAJE - citlivý vztah k rodnému kraji (kde se básník narodil?)
    • symbolistická poezie
      • VYBOUŘENÉ SMUTKY - sociální symbolismus, čím je vyvolaná úzkost sbírky?
      • JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME - milostná a přírodní lyrika, stručná charakteristika sbírky

   

  • OTOKAR BŘEZINA - vlastní jméno autora?
    • symbolismus a mysticismus - v čem spočívá? Jak se v literatuře/poezii projevuje?
    • charakteristika tvorby (hlavně bohatství jazyka a obrazu)
    • sbírka TAJEMNÉ DÁLKY
      • Intimní lyrika
      • Časté motivy noci, tajemství, samoty a smrti
      • Stručná charakteristika sbírky, vyznění básní, časté literární prostředky
    • sbírka SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ
      • Název sbírky = oxymóron (svítání/západ)
      • Jak básník vnímá smrt?
      • Vrchol tzv. kosmické poezie - co se myslí tímto termínem?
      • Stručná charakteristika sbírky, vyznění básní
    • sbírka RUCE
      • Co má název sbírky symbolizovat? Po čem básník touží?
      • Překonání individualismu

   

  • BÁSNÍCI KOLEM MODERNÍ REVUE - ČEŠTÍ DEKADENTI
     • Moderní revue - o co šlo, kdo se podílel na tvorbě, datace
     • dekadence = charakteristika životního a uměleckého stylu (opakování)
     • JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC - osobnost, životopis
        • sbírka SODOMA - osud sbírky, charakter sbírky
        • sbírka ZAZDĚNÁ OKNA
        • román GOTICKÁ DUŠE

    • KAREL HLAVÁČEK (neplést s Karlem Havlíčkem!!!)
      • osobnost, životopis
      • básník sugesce (co tento pojem znamená?), dekadence a symbolismu
      • sbírka POZDĚ K RÁNU
        • charakteristika sbírky, časté literární prostředky
        • baladické vyznění
      • sbírka MSTIVÁ KANTILÉNA
        • inspirace podle historické revolty v Nizozemí
        • marnost vzdoru

    

  • MODERNÍ LITERÁRNÍ KRITIKA 90. LET 
   • FRANTIŠEK XAVER ŠALDA (F. X. ŠALDA)
     • Největší literární kritik 19. století, ale také spisovatel
     • Literární eseje a stati
     • Nový žánr = kritická esej o umění - na rozhraní uměleckého a vědeckého žánru
     • BOJE O ZÍTŘEK - úvahy o smyslu literatury a umění v životě
     • DUŠE A DÍLO - medailonky českých a světových autorů, důraz na individualitu
     • ŠALDŮV ZÁPISNÍK - Šaldův časopis
       • nové pojetí kritiky - samostatná tvůrčí činnost, rovna umělecké tvorbě
       • upřednostnění symbolismu před realismem

   • ČETBA A PRÁCE S TEXTY

   • ROZBOR TEXTU

    Milí studenti,

    v příloze najdete text Maryšy od bratrů Mrštíkových a otázky k textu.

    Jak úryvek textu z literárního díla, tak část textu neuměleckého, a dané otázky na oba texty odpovídají formě ústní zkoušky u maturity z českého jazyka. Zkuste se na to podívat, zda byste byli úspěšní či méně úspěšní text rozebrat a odpovědět na všechny otázky. Zopakujte si přitom informace o díle a o kontextu díla.

    Vypracování mi nemusíte posílat, je to jen pro Vaši představu. Pokud se uvidíme v září, podíváme se na to společně, proto bych byla ráda, abyste byli s materiálem již obeznámeni a věděli, s čím si případně nevíte rady.

   • 3. ROČNÍK - 2020/2021

    • GENERACE BUŘIČŮ

     5.10. 2020

     Dobrý den, 

     z generace buřičů nám chybí probrat ještě následující dva autory:

     KAREL TOMANS. K. NEUMANN.

     Jelikož generací buřičů nemáte v doporučených skriptech od Prokopa, shrnu Vám sem ty nejdůležitější informace jako náhradu za klasickou hodinu češtiny, kterou bychom dnes měli mít.

     Kromě doplnění látky si opakujte již látku probranou ve škole - umělecké směry na počátku 20. století a doposud probranou generaci buřičů (znaky, hlavní představitelé a jejich tvorba, Krysař Viktora Dyka).

     KAREL TOMAN (1877-1946)

       • básník, bohém, anarchista
       • lyrik hlubokého osobního prožitku
       • nevídaná umělecká kvalita jeho tvorby
       • na počátku tvorby vzdor/nespokojenost (anarchismus), toulky po Evropě, ale stesk po vlasti - sbírka MELANCHOLICKÁ POUŤ
       • změna přístupu po návratu domů - harmonie, smír, chvála života, přilnutí k rodné zemi
       • sbírka POHÁDKY KRVE - symbolismus/dekadence, ale láska k životu a ženě, oslava smyslů, erotiky, kritika měšťáctví
       • sbírka TORZO ŽIVOTA - lyrika, revolta, individualismus, stopy anarchismu
       • sbírka MĚSÍCE - cyklus 12 básní, obrazy proměn přírody a realita lidské práce --> přírodní lyrika, oslava venkova, života, vlastenectví     S. K. NEUMANN (1875-1947)

        • básník, prozaik, levicově zaměřený politik
        • založil časopis NOVÝ KULT
        • v čele skupiny anarchistických buřičů/literátů a výtvarníků
        • strůjce ALMANACHU PRO ROK 1914 - vystoupení předválečné moderny
        • vývoj tvorby od dekadence/symbolismu --> anarchismus --> civilismus/naturismus (neplést z naturalismem!) --> poválečná avantgarda --> proletářská poezie a socialistický realismus (zopakujte si, co dané termíny znamenají!)
        • DEKADENCE/SYMBOLISMUS - vzpurný individualismus, sociální revolta, kritika pokrytectví
             • sbírka SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI - Satan symbolem revolty, pýchy, ale také naplněného života, vlastní volby, krásy a odvahy žít individuálně 
             • sbírka JSEM APOŠTOL NOVÉHO ŽITÍ
        • CIVILISMUS/VITALISMUS - přírodní a milostná lyrika
             • sbírka KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ - oslava přírody a člověka
             • sbírka NOVÉ ZPĚVY - civilismus, volný verš
        • PROLETÁŘSKÁ POEZIE
             • sbírka RUDÉ ZPĚVY - nekritický obdiv k sovětskému Rusku a socialistické revoluci


     • REAKCE NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

      7.10.2020

      Dobrý den,

      ode dneška se vrhneme na 1. světovou válku a na světovou literaturu, která na ni reagovala. 

      Důležitá data a historické skutečnosti, které byste měli mít v paměti:

      • červen 1914 - smrtelný atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu
      • 28. 7. 1914 - Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku, kterému předtím vyhlásilo spolu s Německem ultimatum
      • červenec-říjen 1914 - vyhlášení války několika evropských států (Německo + Rakousko-Uhersko + Osmanská říše + Itálie X Rusko, Francie, Anglie, Belgie)
      • září 1914 - bitva na Marně - zničení iluze o bleskové válce
      • 1916 - bitva u Verdunu + bitva na Sommě - jedny z největších bitev 1.sv.v.
      • 1917 - zapojení USA do 1. sv.v. na straně Dohody (protiněmecká a protirakouská koalice)
      • 1917 - revoluce v Rusku --> vystoupení Ruska z 1. světové války
      • červenec 1918 - zavraždění cara Mikuláše II. a jeho rodiny bolševiky
      • 28.10. 1918 - vznik Československé republiky 
      • 11.11. 1918 - ukončení 1. světové války --> mírová konference ve Versailles
      • 1920 - vznik SSSR (Svaz sovětských socialistických republik)      Vašim úkolem do začátku příštího týdne (12.10.) bude si z hodin dějepisu připomenout historické souvislosti první světové války - její příčiny, průběh, nejdůležitější politické aktéry, její následky. 

      Velmi Vám doporučuji zhlédnout sérii dokumentů nazvaných 1. světová válka v barvě - najdete je na youtube. Přikládám Vám sem 1. díl, na který se pro Vaši představu povinně podíváte! Budu se ptát na informace, které jste se dozvěděli.      Také se podíváte do Prokopových skript Přehled světové literatury ve 20. století a ze stran 18-21 si uděláte výpisky na téma ZTRACENÁ GENERACE v americké meziválečné próze. 

      Na co se zaměřit?
      • co byla ztracená generace? jak ji můžeme charakterizovat? kdo tento termín vymyslel? kdo tuto generaci zastupoval?
      • hlavní představitelé, jejichž život a tvorba
           • Hemingway - autora máte v seznamu četby k maturitě, proto se na něj detailně zaměřte (charakteristika jeho tvorby) a podrobněji i na jeho dílo Stařec a moře - jaký je to literární žánr, o čem dílo pojednává, jaké postavy v něm vystupují, pointa příběhu; v seznamu máte i Komu zvoní hrana - s dílem se také obdobně seznamte, uvědomte si, v jakém časovém období a za jakých okolností se odehrává; příkladným Hemingwayovým dílem, které přímo reaguje na 1.sv.v. je Sbohem armádo.
           • Faulkner
           • Fitzgerald - také autor ze seznamu! Věnujte pozornost jeho tvorbě, osobnosti.

      Co si doplnit?

      • co to byl tzv. americký sen?

      • podrobnosti k dílu VELKÝ GATSBY - opět literární žánr, postavy, prostředí děje, vypravěč, děj, pointa příběhu. Toto dílo budete mít příští rok v seznamu četby k maturitě


      Hemingway


      Fitzgerald


      12.10.2020
      V 2. týdnu DV budeme pokračovat na téma LITERÁRNÍ REAKCE NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU.

      I. V rámci 1. hodiny CJL v týdnu se podíváte tentokrát na FRANCOUZSKOU LITERATURU, uděláte si zápis ze skript ze stran 23-25.

      Na co se zaměřit?

      • ROMAIN ROLLAND  - osobnost a tvorba, důraz na dílo PETR A LUCIE - žánr, postavy, prostředí, doba, obsah, hlavní téma/myšlenka, závěr díla

      • HENRI BARBUSSE - osobnost a tvorba, zážitky z války, dílo OHEŇ - žánr, stručná charakteristika      Rolland      14.10.2020
      II. NĚMECKÁ A RUSKÁ LITERATURA

      Na co se zaměřit?

      • úvod k německy psané meziválečné literatuře - situace za fašismu

      • autor ERICH MARIA REMARQUE - skripta na straně 27-28 - charakterizace tvorby, příklady děl, důraz na dílo NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID (seznam četby k maturitě), které přímo reaguje na 1. světovou válku - postavy, prostředí, hlavní téma, závěr knihy

      • z ruské literatury autor BORIS PASTERNAK - skripta na straně 60 - charakterizace tvorby, Nobelova cena, důraz na dílo DOKTOR ŽIVAGO (seznam četby k maturitě) - prostředí, postavy, časové zařazení děje (události 1. sv.války v Rusku zobrazuje spolu s ruskou revolucí a jinými událostmi 1.pol.20. století), sepsání díla až 1947-55!

      Co si doplnit?

      Remarque po nástupu Hitlera k moci roku 1933 na indexu zakázaných autorů, proto emigroval do Švýcarska. Remarquova díla byla antimilitaristická (protiválečná), což se Hitlerovu režimu, který se připravoval na válku, nehodilo. 

      • TESTY