Osnova témat

 • Úvod

  Moodle kurz Českého jazyka a literatury

  “When I look back, I am so impressed again with the life-giving power of literature. If I were a young person today, trying to gain a sense of myself in the world, I would do that again by reading, just as I did when I was young.”

  Maya Angelou (1928-2014) 

 • HISTORICKÁ BELETRIE v 2. polovině 19. století

  Moji drazí studenti, 

  Vašim úkolem v následujících dnech bude udělat si výpisky z učebnice (měli byste mít k dispozici Přehledné dějiny literatury od B. Balajky, pokud nemáte, určitě si poradíte jinak - internetem počínaje). Zaměřte se ještě na tvorbu ALOISE JIRÁSKA, kterou jsme nestihli celou probrat v hodině. Pokud si dobře pamatuji, skončili jsme u doby národního obrození (F. L. VěkU násFilozofská historie).

  Na co se soustředit:

   • ještě jednou na Jiráskova díla z doby národního obrození, pokud u nich nemáte zápis z hodiny
   • Jiráskovu dramatickou tvorbu - historická dramata, drama ze současnosti, pohádkové drama
   • Jiráskova díla, která líčí ostatní etapy české historie než ty epochy pro Jiráska klíčové, tj. díla z doby mimo husitství, pobělohorskou dobu a národní obrození
   • Manifest českých spisovatelů z roku 1917

  Druhým významným autorem historické beletrie na přelomu 19. a 20. století je ZIKMUND WINTER

  Věnujte pozornost:

  • Winterově životopisu, profesi
  • tvorbě - zejména románu MISTR KAMPANUS
  • rozdílům mezi tvorbou Aloise Jiráska a Zikmunda Wintera

   

  Autorem historické beletrie byl v té době taktéž JOSEF SVÁTEK.

  Zkuste zjistit informace také o tomto autorovi:

  • životopis, profese
  • díla
  • preferovaná období české historie
  • styl psaní
  • rozdíly oproti tvorbě Jiráska nebo Wintera

  Odkazy: 

 • HISTORICKÁ BELETRIE - TEST

 • MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA V 2. POL. 19. STOLETÍ

  Moji drazí studenti,

  ode dne 31.3. bude Vaším úkolem do 13.4. udělat si opět zápis z učebnice a z jiných dostupných informačních zdrojů - tentokrát na téma MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ.

  Musíme si uvědomit, že tato literatura vzniká paralelně s českou literaturou 2. poloviny 19. století (tedy s tvorbou májovců, ruchovsko-lumírovské generace včetně vesnické prózy a dramatu i české historické beletrie) - a to především v tehdejší Francii a Anglii. Rozdíl spočívá v tom, že česká literatura je stále o něco pozadu oproti francouzské či anglické literatuře, je poznamenaná přerušením užívání českého jazyka hlavně v 18. století, které se národní obrozenci a následně i májovci a ruchovci/lumírovci snažili překlenout. Česká literatura stále dohání, co zameškala, a snaží se najít svou dokonalou formu. 

  Moderní literaturu předznamenávají již v té době (cca od 60. let 19. stoletíve Francii tzv. PROKLETÍ BÁSNÍCI

  (O literární moderně v českých zemích se dá mluvit až na samém přelomu 19. a 20. století.)

  Při zpracování této látky se prosím zaměřte na následující informace!!

  • Kdo to byli prokletí básníci - čím se vyznačovali, o co usilovali, co kritizovali, odkud je odvozený název skupiny
  • symbolismus jako literární směr - charakteristika
  • CHARLES BAUDELAIRE - osobnost, život, dílo, přínos
   • KVĚTY ZLA = básnická lyrická sbírka
    • datum vydání, forma většiny básní, rozbor titulu
    • dekadentní prvky - o co šlo (viz dekadentní literatura - až přelom 19./20. století)
    • charakteristika díla
      • touha po nedostupném ideálu, ale všepohlcující splín
      • nemožnost dosáhnout štěstí a harmonie
      • nuda reálného světa
      • umění jedinou pozitivní hodnotou, přibližuje se kráse (snaha o krásu ze zla a obrazu Satana)
    • nejznámější básně a jejich vyznění
      • báseň Revolta - marná zoufalá revolta vůči Bohu
      • Pařížské obrazy - děsivá kolektivní tvář velkoměsta
      • Smrt - poetizace smrti (obecně smrt ve sbírce je jediným řešením rozporů individuální existence)
      • Splín a ideál - o poslání umělce, umění, hranici mezi láskou a nenávistí k ženám, střídání milostné touhy a bezcitnosti
      • Krása – hlavní hodnoty: řád a harmonie; pocit bolesti lyrického subjektu, jež zažívá zlo; vyhledávání bolesti v prodejné lásce, bídy, neřesti a zmaru 

  • PAUL VERLAINE - osobnost, život, dílo, přínos
   • sbírka Saturnské básně - stručná charakteristika, datum vydání
   • sbírka Kdysi a dávno
    • báseň Básnické umění - formulace principů symbolistické poezie - znaky
   • vztah s Rimbaudem

  • JEAN ARTHUR RIMBAUD - osobnost, život, charakteristika tvorby, přínos
   • sbírka Iluminace - charakteristika
    • báseň Mé bohémství - stručná charakteristika
    • báseň Večerní modlitba - stručná charakteristika, forma sonetu
   • báseň Opilý koráb - stručná charakteristika (především výjimečná obrazotvornost)
   • vztah s Verlainem

  • STÉPHANE MALLARMÉ - osobnost, charakteristika tvorby - symbolismus
   • báseň Faunovo odpoledne

        

  Snažila jsem se Vám to trochu ulehčit, takže jsem Vám rovnou napsala i nějaké charakteristiky básní, abyste se tím nemuseli více zabývat.

  Květy zla bereme podrobněji, jelikož tuto sbírku máte v seznamu četby k maturitě. V příloze najdete i Výbor ze sbírky, takže pokud byste chtěli využít pohodlí domova a časové flexibility, můžete si básně přečíst. Minimálně byste si mohli přečíst 2-3 básně, abyste si sami udělali představu o jejich obsahu i formě. 

  Za 2 týdny navážeme na prokleté básníky další moderní světovou literaturou - podíváme se do Anglie na Oscara Wilda, do USA na Walta Whitmana a do německého prostředí za Rainerem Mariou Rilkem. 

  V případě jakýchkoliv dotazů/nejasností nebo problémů s hledáním informací se na mě prosím neváhejte obrátit. 

 • MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POL. 19. STOLETÍ II

  Moji drazí studenti,

  ode dne 21.4. bude Vaším úkolem do 4.5. udělat si zápis z učebnice nebo z jiných dostupných informačních zdrojů ze života a tvorby dalších třech spisovatelů z okruhu MODERNÍ SVĚTOVÉ LITERATURY 2. POLOVINY 19. STOLETÍ, případně z přelomu 19./20. století. 

  Apeluji na Vás, abyste se skutečně zaměřili na následující fakta, která by Vám neměla chybět v zápise:

  1. OSCAR WILDE

   • národnost autora
   • osobnost, životní styl, odsouzení
   • dekadence - o co se jedná, znaky
   • kdo to byl tzv. dandy - viz odkaz v příloze
   • literární žánry v tvorbě a min. 1 příklad díla ke každému z nich
   • nevynechat dílo ŠŤASTNÝ PRINC A JINÉ POHÁDKY - stručná charakteristika, vyznění díla
   • zaměřit se hlavně na dílo OBRAZ DORIANA GRAYE - významný dekadentní román, považován za jeden z pilířů moderní literatury
    • hlavní myšlenka/téma díla
    • charakteristika díla

   

   

  2. RAINER MARIA RILKE

   • souvislost s tzv. Pražským kruhem - o co šlo, národnost autora, země narození
   • stručná charakteristika tvorby
   • tzv. básník smrti - vysvětlit
   • sklon k dekadenci
   • předchůdce existencialismu - charakteristika směru
   • jaký literární druh/žánr převládá v jeho tvorbě?
    • SONETY ORFEOVI
    • KNIHA HODINEK
    • PÍSEŇ O LÁSCE A SMRTI KORNETA KRYŠTOFA RILKA

   

   

  3. WALT WHITMAN

   • národnost
   • průkopník civilismu - charakteristika směru
   • bořitel konvencí, proti otrokářství, hlasatel demokracie
   • dílo STÉBLA TRÁVY - stručná charakteristika díla, vliv na moderní básnictví - využívání volného verše (připomeňte si, v čem se liší volný verš od klasické formy básně)

    

   

 • ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA NA PŘELOMU STOLETÍ

  Moji drazí studenti,

  následující 2 týdny (do 18.5.) budete mít za úkol udělat si zápis z učebnice nebo z jiných informačních zdrojů na téma: ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ.

  Na tuto látku budete psát poslední test v tomto školním roce (společně se světovou moderní literaturou v 2. polovině 19. století), proto na Vás apeluji, abyste se na něj skutečně naučili, využili svých zápisů a věnovali pozornost pokynům, které u každé látky uvádím, aby Vás pak v testu nic nezaskočilo. Nespoléhejte při testu na jednorázové hledání na internetu bez jakýchkoliv znalostí, z předchozích testů Vám mohu říci, že se to nevyplatí, nespoléhejte ani na své spolužáky, jejich odpověď může být špatná a může rozhodnout o Vaší známce. Jedinou cestou, jak získat dobrou známku, je si informace pečlivě zpracovat a posléze se je naučit, abyste mohli spoléhat jenom na sebe.

  Při zápise z této látky se zaměřte na následující informace:

  • Situace na přelomu 19.a 20. století v českých zemích:
    • stagnace politické scény - neúspěch prosazení politických požadavků české politiky v získání nezávislosti na Rakousko-Uhersku
    • hledání nových uměleckých a kulturních forem
    • rozchod mezi starou a novou generací umělců
    • mladá generace literátů odmítá sentimentální vlastenectví a zahledění do minulosti (typické pro 19. století)
    • také odmítá výchovný charakter literatury
    • naopak vyzdvihuje samotnou estetickou kvalitu díla - oproštěnou od všech účelových funkcí (tzv. lartpourlartismus = umění pro umění)
    • vliv cizích moderních literatur - převážně vliv prokletých básníků

  • Manifest České moderny - v jakém roce byl sepsán a kým? Kdo jej dále podepsal?
    • znaky české moderny podle zásad manifestu
    • tzv. otevírání oken do Evropy - co to znamenalo?

  • JOSEF SVATOPLUK MACHAR - osobnost autora a jeho životopis
    • Zástupce politické poezie - jaké bylo jeho politické stanovisko?
    • Co Machar kritizoval? Proti čemu se stavěl?
    • Charakteristika tvorby
    • sbírka CONFITEOR - název z latiny, co znamená český překlad?
      • Charakteristika sbírky
      • Co v ní Machar kritizuje?
    • básnický cyklus SVĚDOMÍM VĚKŮ
      • Téma díla
      • Vyznění díla
      • Ke komu má autor obdiv? Na co se naopak dívá pesimisticky?
    • veršované příběhy ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE
      • Kdo stojí v popředí těchto příběhů?
      • Co autor kritizuje?
    • román ve verších MAGDALENA
      • Hlavní postava a její stručná charakteristika
      • Co autor kritizuje?

   

  • ANTONÍN SOVA - básník a prozaik, osobnost a životopis
    • impresionismus - definice směru, jak se projevuje v literatuře/poezii
    • symbolismus - definice směru (opakování z předešlé látky)
    • „básník české krajiny" - obliba jižních Čech a Vysočiny
    • charakteristika tvorby
    • impresionistická přírodní lyrika
      • KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD - lyrická krajinomalba, znaky sbírky, vyznění sbírky
      • Z MÉHO KRAJE - citlivý vztah k rodnému kraji (kde se básník narodil?)
    • symbolistická poezie
      • VYBOUŘENÉ SMUTKY - sociální symbolismus, čím je vyvolaná úzkost sbírky?
      • JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME - milostná a přírodní lyrika, stručná charakteristika sbírky

   

  • OTOKAR BŘEZINA - vlastní jméno autora?
    • symbolismus a mysticismus - v čem spočívá? Jak se v literatuře/poezii projevuje?
    • charakteristika tvorby (hlavně bohatství jazyka a obrazu)
    • sbírka TAJEMNÉ DÁLKY
      • Intimní lyrika
      • Časté motivy noci, tajemství, samoty a smrti
      • Stručná charakteristika sbírky, vyznění básní, časté literární prostředky
    • sbírka SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ
      • Název sbírky = oxymóron (svítání/západ)
      • Jak básník vnímá smrt?
      • Vrchol tzv. kosmické poezie - co se myslí tímto termínem?
      • Stručná charakteristika sbírky, vyznění básní
    • sbírka RUCE
      • Co má název sbírky symbolizovat? Po čem básník touží?
      • Překonání individualismu

   

  • BÁSNÍCI KOLEM MODERNÍ REVUE - ČEŠTÍ DEKADENTI
     • Moderní revue - o co šlo, kdo se podílel na tvorbě, datace
     • dekadence = charakteristika životního a uměleckého stylu (opakování)
     • JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC - osobnost, životopis
        • sbírka SODOMA - osud sbírky, charakter sbírky
        • sbírka ZAZDĚNÁ OKNA
        • román GOTICKÁ DUŠE

    • KAREL HLAVÁČEK (neplést s Karlem Havlíčkem!!!)
      • osobnost, životopis
      • básník sugesce (co tento pojem znamená?), dekadence a symbolismu
      • sbírka POZDĚ K RÁNU
        • charakteristika sbírky, časté literární prostředky
        • baladické vyznění
      • sbírka MSTIVÁ KANTILÉNA
        • inspirace podle historické revolty v Nizozemí
        • marnost vzdoru

    

  • MODERNÍ LITERÁRNÍ KRITIKA 90. LET 
   • FRANTIŠEK XAVER ŠALDA (F. X. ŠALDA)
     • Největší literární kritik 19. století, ale také spisovatel
     • Literární eseje a stati
     • Nový žánr = kritická esej o umění - na rozhraní uměleckého a vědeckého žánru
     • BOJE O ZÍTŘEK - úvahy o smyslu literatury a umění v životě
     • DUŠE A DÍLO - medailonky českých a světových autorů, důraz na individualitu
     • ŠALDŮV ZÁPISNÍK - Šaldův časopis
       • nové pojetí kritiky - samostatná tvůrčí činnost, rovna umělecké tvorbě
       • upřednostnění symbolismu před realismem

   • ČETBA A PRÁCE S TEXTY

   • ROZBOR TEXTU

    Milí studenti,

    v příloze najdete text Maryšy od bratrů Mrštíkových a otázky k textu.

    Jak úryvek textu z literárního díla, tak část textu neuměleckého, a dané otázky na oba texty odpovídají formě ústní zkoušky u maturity z českého jazyka. Zkuste se na to podívat, zda byste byli úspěšní či méně úspěšní text rozebrat a odpovědět na všechny otázky. Zopakujte si přitom informace o díle a o kontextu díla.

    Vypracování mi nemusíte posílat, je to jen pro Vaši představu. Pokud se uvidíme v září, podíváme se na to společně, proto bych byla ráda, abyste byli s materiálem již obeznámeni a věděli, s čím si případně nevíte rady.