Osnova témat

 • Úvod

  Moodle kurz Českého jazyka a literatury

  “When I look back, I am so impressed again with the life-giving power of literature. If I were a young person today, trying to gain a sense of myself in the world, I would do that again by reading, just as I did when I was young.”

  Maya Angelou (1928-2014) 

 • PUBLICISTICKÝ STYL A SLOHOVÁ PRÁCE

  13.3.2020

  Prostudujte si, prosím, základní charakteristiku publicistického stylu - doporučuji se řídit například pomocným přehledem učiva českého jazyka na SŠ od Marie Sochorové (Český jazyk v kostce, s. 188).

  Soustřeďte se na:

  • znaky styly
  • členění stylu a jeho formy (mluvená X psaná publicistika)
  • útvary stylu - hlavní pozornost věnujte reportáži! (téma slohové práce)

  Znalost jednotlivých funkčních stylů je nezbytná k maturitě, také Vám pomůže utvořit si představu, jakým způsobem máte psát (nejen) slohové práce a jak má správně vypadat jejich výsledek po formální i obsahové stránce. Proto přípravu/samostudium nepodceňujte. 

 • KAREL ČAPEK

  Moji drazí studenti,

  v první řadě děkuji za odevzdání slohových prací.

  Společně jsme ještě během vyučování mluvili o Karlu Čapkovi. 

  Od dneška 25.3. zde na Moodlu najdete materiál, v němž jsou shromážděny informace o Čapkově životě a tvorbě, o kterých byste měli mít přehled, a z něhož byste měli vycházet při Vašem samostudiu. 

  Doporučuji:

  • text si pečlivě prostudovat a udělat si i nějaký vlastní výpis z Čapkovy tvorby, abyste se dobře orientovali v literárních druzích a žánrech, kterým se autor věnoval - je důležité správně rozpoznat, zda např. Válka s mloky bylo dílo dramatické nebo prozaické (tematické členění je ovšem také zásadní, proto věnujte zvláštní pozornost dílům, jež jsou protifašistická nebo řeší zneužití technických vynálezů)
  • Co se týče ostatní tvorby Karla Čapka (díla, jež nespadají do těchto dvou kategorií) - měli byste umět vyjmenovat některá díla sepsaná společně s Josefem Čapkem, několik povídkových děl, příklad z cestopisů, dětských knih nebo statí. Měli byste například také vědět, v jakém díle sepsal Čapek detektivní příběhy, povědomí byste měli mít rovněž o noetické trilogii... a hlavně musíte umět Čapkovu tvorbu charakterizovat jako takovou (jaké vlivy na něj působily, jakou zastával filozofii, co se snažil literaturou sdělit, jak vypadal jeho jazykový projev apod.) a dokázat ji zařadit do historického i literárního kontextu. 

  V textu najdete také stručné informace o bratru Josefu Čapkovi a jeho dílech, které byste neměli přehlédnout. 

  Všimnete si, že v materiálu nejsou více rozvedena dvě vrcholná a klíčová Čapkova díla - je to Bílá nemoc a R. U. R. Vašim úkolem pro nadcházející 4 týdny bude vybrat si alespoň jedno z těchto děl, přečíst si ho!! a udělat si z něj vlastní poznámky (literární žánr, postavy, děj, prostředí, hlavní témata, jazykové prostředky, co Vás zaujalo atd.). Obě díla máte na seznamu četby k maturitní zkoušce, využijte tedy příležitosti, časové flexibility a pohodlí domova a udělejte něco, za co si příští rok poděkujete. ;) Vaše znalosti a dojmy z četby si příští měsíc ověřím pomocí testu (datum bude upřesněno).

  V souvislosti s bratry Čapkovými a demokratickým proudem se ještě sami podívejte na osobnost Ferdinanda Peroutky - vyhledejte si informace o jeho životě a literárním zaměření. 

   

 • ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

  Milí studenti,

  předpokládám, že se tento a příští týden budete učit na test z české prózy, proto Vám poskytuji materiál na ČESKÉ DRAMA v 1. polovině 20. století, které máte k samostudiu až do 19.4.

 • ČESKÁ LITERATURA ZA OKUPACE

  Milí studenti,

  ode dneška 23.4. se budeme zhruba do konce května zabývat ČESKOU LITERATUROU ZA OKUPACE

  Zásadní historická data, která byste měli mít v paměti:

  • 1918 vznik Československé republiky
  • 1933 v Německu zvolen říšským kancléřem Adolf Hitler
  • 29.-30. 9. 1938 podepsána Mnichovská dohoda o podstoupení československého pohraničí s více než 50% obyvatel německé národnosti (cca 30% území ČSR)
  • 15. 3. 1939 vznik Protektorátu Čechy a Morava = počátek okupace celých Čech a Moravy
  • 27. 5. 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v Praze
  • 10. 6. 1942 v rámci tzv. heydrichiády vypálení Lidic Němci
  • 24. 6. 1942 v rámci heydrichiády vypálení Ležáků Němci
  • počátek května 1945 povstání lidu v protektorátu proti Němcům
  • 8. 5. 1945 kapitulace Německa ve 2. světové válce

   

  Uzavření Mnichovské dohody - zleva Mussolini (Itálie), Hitler (Německo), Daladier (Francie), Chamberlain (Anglie)

  My jsme již několikrát narazili na literární díla vzniklá v době okupace. Nyní si je připomeneme a případně doplníme. Je vždy na místě si uvědomit, za jakých historických/společenských okolností dílo vzniká, umět ho zařadit do konkrétní doby a zamyslet se, jaké vlivy na něj mohly působit (na autora) nebo jaký vliv mohlo dílo mít na své čtenáře ve své době. Pro těžké časy, jakými byla doba okupace a světové války, to obecně platí dvojnásob. 

  I.

  ČESKÁ POEZIE Z DOBY OKUPACE

  • Vašim úkolem pro následující 2 týdny bude si opět prostudovat materiál, který máte k ČESKÉ POEZII 1. POL. 20. STOLETÍ (pro jistotu najdete dokument v příloze), a zaměřit se na autory a jejich díla, u nichž máte uvedeno, že reagovala na ohrožení vlasti, mobilizaci, Mnichov, okupaci apod. --> tj. Hora, Nezval, Seifert, Halas, Holan, Hrubín, Závada, Zahradníček 
  • Připomeňte si i zaměření a charakter tvorby těchto autorů a do jakých proudů tehdejší poezie jejich tvorba spadá

  Mezi básně/sbírky/lyrickoepické příběhy sepsané v době okupace patří také tato díla:

  • VLADIMÍR HOLAN - TEREZKA PLANETOVÁ (1943, lyrickoepická skladba)
   • starý venkovský doktor vypráví o své mladické platonické lásce k Terezce Planetové, o které dívce neřekl, odešel z vesnice a po 30 letech se vrátil, na dívku si už ovšem nikdo z vesnice nepamatoval
   • rámcová kompozice
   • pasivita člověka, rány osudu, existenciální hořkost

  • VLADIMÍR HOLAN - SEN (1939, báseň) - vize Čech a Prahy v prvních měsících okupace, apokalyptická báseň, základní motiv: země = rakve; souborně vydáno spolu s dalšími básněmi přímo reagující na okupaci a válečné dění ve sbírce HAVRANÍ BRK (1946) - patos a hněv 

  • KŘIK KORUNY ČESKÉ = ilegální básnický sborník protiokupačních textů, autoři: HOLAN, SEIFERT, HORA, HALAS aj.

  • JOSEF PALIVEC - básník, překladatel z francouzštiny, za okupace vězněn za aktivní účast v odboji, odsouzen v roce 1949 ve vykonstruovaném procesu, vězněn do 60. let
    • experimentální poezie
    • PEČETNÍ PRSTEN (1941,lyrická skladba) - jinotajné obrazy na tehdejší zápas českého národa se silami zla), dokonalost jazyka, experimenty se slov

  • KAMIL BEDNÁŘ - básník existenciální poezie
    • sbírka MILENKA MODŘ (1939) - hledání tzv. nahého člověk = podstaty lidství/člověka zbaveného umělých konvencí a ideologií; obava z manipulace
    • sbírka HLADINY TŮNÍ (1943) - pocity úzkosti, blízkost smrti

  • JIŘÍ ORTEN - básník židovského původu vlastním jménem Jiří Ohrenstein
    • existenciální poezie
    • rozvíjel halasovskou linii české poezie (meditativní, reflexivní, úzkostní)
    • zemřel ve 22 letech v roce 1941 - byl sražen německou sanitkou
    • velký vliv na budoucí generace
    • ČÍTANKA JARO (1939) - ještě projevy důvěřivosti ke světu, něha, melodický verš
    • CESTA K MRAZU (1940) - existenciální úzkost, marnost, zoufalství, nelidskost doby, jistota smrti
    • JEREMIÁŠŮV PLÁČ - skladba, mýty Starého zákona, viní Boha za trestání nevinných
    • OHNICE (1941) - verše beznaděje, ohrožení, ale i statečnosti, předpověď vlastní smrti
    • ELEGIE - vydání po válce, meditativní verše, 9 žalozpěvů, vztah k Bohu, hledání porozumění druhého člověka

  SKUPINA 42 = umělecká skupina založená v roce 1942

  • Na jejím počátku stál teoretik Jindřich Chalupecký, Kamil Bednář
  • ovlivnila ji básnická tvorba Jiřího Ortena
  • hledání inspirace u anglosaské a americké literatury - př. u Walta Whitmana (civilismus)
  • důraz na město, technické vymoženosti, každodennost a život obyčejných lidí
  • básníci (př. Jiří Kolář, Josef Kainar, Ivan Blatný aj.) a malíři
  • činnost do roku 1948, ale přetrvávající vliv
 • ČESKÁ LITERATURA ZA OKUPACE II

  Milí studenti,

  Vašim úkolem do příštího týdne - tedy do 18.5. - bude si prostudovat tentokrát PROZAICKOU TVORBU ZA OKUPACE. 

  Je toho poměrně dost na naučení, proto to prosím nepodceňte a látce se věnujte ve stanovených termínech, abyste to posléze nemuseli všechno dohánět na poslední chvíli před testem, který budeme psát na celou literaturu za okupace na přelomu května/června a který může rozhodnout o Vaší finální známce.

  II.

  ČESKÁ PRÓZA ZA OKUPACE

  Je třeba si uvědomit, který prozaik 1. poloviny 20. století ještě žil a mohl tvořit za okupace a také který autor byl okupací a válkou poznamenán nebo během protektorátu přišel o život.

  Byl to například: Vladislav Vančura, Josef Čapek, Karel Poláček, Ferdinand Peroutka

  Připomeňte si jejich osud – kdo a proč byl popraven? Kdo a proč byl zajat v koncentračním táboře?

  Někteří prozaikové emigrovali: František Langer, Egon Hostovský

  Literatura byla kvůli nacistické cenzuře a možnému ohrožení života autora často nucena vyjadřovat své myšlenky v jinotajích a symbolických obrazech.

  1. PRÓZA ČESKÉHO GÉNIA - oslava poctivosti a schopnosti českého člověka dobýt svět

  •  EDUARD BASS 
   • Připomeňte si následující díla:

  CIRKUS HUMBERTO

  LIDÉ Z MARINGOTEK

   

   

  • FRANTIŠEK KOŽÍK
   • NEJVĚTŠÍ Z PIEROTŮ = biografický román o francouzském mimovi českého původu J. Kašparu Deburauovi, pozadí: historické události 1.pol. 19. stol. - zároveň jde o historický román

   

  2. HISTORICKÁ PRÓZA

  • FRANTIŠEK KOŽÍK
   • BÁSNÍK NEUMÍRÁ = román o portugalském básníkovi z 16. století
   • Kožík sepsal řadu historických/biografických románů po válce

  • MILOŠ VÁCLAV KRATOCHVÍL
   • OSAMĚLÝ RVÁČ = román o maršálovi Rudolfa II. (15/16. století)
   • KRÁL OBLÉKÁ HALENU = román o králi Václavu IV. (14/15. století)
   • Tato dvě okupační díla pojednávají o osobní vzpouře jedince proti osudu, typ osamělého hrdiny, okupační pocit bezmoci a marnosti
   • Více historických románů v poválečném období

  • VLADISLAV VANČURA
   • OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO 
    • Beletristický pohled na počátky národní historie (forma povídek)
    • Obrací pozornost čtenáře k národní minulosti a snaží se posílit národní sebevědomí v době německé okupace. Vančura již tuto knihu nestačil dokončit.

   

  • KAREL SCHULZ
   • KÁMEN A BOLEST = historický román, první díl nedokončené trilogie
    • biografický román o renesančním umělci Michelangelu Buonarrotim (socha Davida, malba kupole Sixtinské kaple) na pozadí renesanční Florencie
    • poetický jazyk

  ÚKOL: Zamyslete se nad ukázkou z románu. Jakou má souvislost s dobou okupace? Co chtěl autor čtenářům sdělit?

  3.  NÁVRAT K LIDOVÉ KULTUŘE A TRADICI

   • JAN DRDA
    • MĚSTEČKO NA DLANI
     • idylická scenerie smyšleného městečka Rukapáň (rodná Příbram)
     • osudy obyčejných lidí těsně před 1. světovou válkou
    • ŽIVÁ VODA
     • román o životě umělecky založeného venkovského chlapce v poválečných letech
    • ČESKÉ POHÁDKY
     • podle vzoru lidových báchorek
     • aktualizace tradičních pohádkových námětů současnou problematikou

   

  4. OSTATNÍ PROZAICKÁ DÍLA SEPSANÁ ZA OKUPACE

   • KAREL POLÁČEK - BYLO NÁS PĚT
    • vznik za protektorátu, vydáno v roce 1946
    • ovlivněno autorovými vzpomínkami na dětství a rodný Rychnov nad Kněžnou
    • Dílo si připomeňte. Do jakého proudu Poláčkovu tvorbu řadíme?

   

   • MARIE PUJMANOVÁ - PŘEDTUCHA
    • psychologická povídka se symbolickým významem
    • vztah dívky Jarmily k rodičům a k obdivovanému muži Toufarovi zkoušen železničním neštěstím, v němž zahynulo mnoho lidí - Jarmila si uvědomuje pevné vazby rodiny oproti milostnému vzplanutí
    • atmosféra okupace
    • Do jakého proudu řadíme tvorbu Marie Pujmanové?

   

   • VÁCLAV ŘEZÁČ
    • za okupace píše Řezáč psychologické romány X po válce socialistický realismus
    • ČERNÉ SVĚTLO
     • román o zlu páchaném mravně narušeným člověkem s pocitem méněcennosti
    • SVĚDEK
     • hlavní hrdina je vědomým strůjcem zla, rozpoutává v lidech temné pudy a vášně, rozvíjí negativní stránky lidských osobností

   • JULIUS FUČÍK - REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE
    • psaná od roku 1943 z vězení na Pankráci
    • nejde o fikci, ale o soubor Fučíkových dopisů a poznámek z vězení
    • líčení protinacistického odboje, víra v komunismus a jeho moc spasit svět
    • po roce 1948 se Fučík stal ikonou komunistické ideologie
    • Fučík byl oběšen v roce 1943 v Berlíně
  • ČESKÁ LITERATURA ZA OKUPACE III

   20.5.

   Milí studenti,

   Vašim úkolem do konce května bude zaměřit se na DRAMATICKOU TVORBU ZA OKUPACE.

   Příští týden budeme psát test na české drama v 1. polovině 20. století obecně, na začátku června test na českou literaturu za okupace (poezie, próza, drama). Buďte pozorní k otázkám, úkolům a informacím, které najdete tady na moodlu při výkladu látky - můžu se na to ptát v testu. 

   III.

   ČESKÉ DRAMA ZA OKUPACE

   Při studiu vycházejte hlavně z materiálu k českému dramatu 1. pol. 20. století. 

   Kteří dramatikové byli zasaženi válečnými událostmi a okupací země? Byl to například: Jiří Mahen, Vladislav Vančura. Jakým způsobem? 

   Nesmíme zapomínat ani na Karla Čapka, který zemřel v roce 1938 několik měsíců po Mnichovské dohodě - zaměřte se proto ještě jednou i na jeho protifašistická dramata

   Zajímavý osudní příběh má František Langer, kterého známe z první světové války jako legionáře, který se posléze legionářskou tematikou zabýval ve své dramatické tvorbě. Vyhledejte si informace o jeho působení za druhé světové války. 

   Německá okupace poznamenala také život českého kabaretního umělce, dramatika, režiséra a hlavně známého písničkáře Karla Hašlera. Vyhledejte si informace také o něm a o jeho smrti.

   „Česká písnička" Karla Hašlera se stala neoficiální hymnou Čechů během nacistické okupace.

   Významnou divadelní tvorbu 30. let reagující na nebezpečí od fašistického Německa zastupuje OSVOBOZENÉ DIVADLO.

   • Zopakujte si, kdo všechno divadlo reprezentoval a jaké byly osudy hlavní trojice autorů/herců během okupace a po ní.
   • Jaký byl osud samotného divadla?
   • Jaké hry z jeho repertoáru například reagovaly na německý fašismus?
   • Jaký typ divadla Osvobozené divadlo představovalo?
   • Jaké bylo umělecké zaměření divadla?

   Také byste si měli připomenout divadlo D34 

   • Osobnost EMILA FRANTIŠKA BURIANA
    • Jeho přínos divadlu
    • Jeho osud za okupace
   • V jakém časovém rozmezí divadlo fungovalo?
   • Jaký typ divadla D představovalo?
   • Jaké bylo umělecké zaměření divadla?
   • Jaký byl repertoár divadla?
   • Jak se lišilo například od Osvobozeného divadla?

   Samozřejmě byste měli věnovat pozornost i krátké poznámce v materiálu o PROTIFAŠISTICKÉ DIVADELNÍ FRONTĚ.

   • DIDAKTICKÉ TESTY

    Milí studenti,

    jelikož máme probranou látku za tento školní rok, zkuste si v následujících dnech pro Vaši představu udělat 2 maturitní didaktické testy z českého jazyka. Obě verze jsou aktuální - jedna je z tohoto roku, druhá z roku 2019.

    Zadání testů najdete v příloze.

   • ROZBOR TEXTU

    Milí studenti,

    v příloze najdete text básně TĚŽKÁ HODINA od JIŘÍHO WOLKERA a otázky k textu.

    Jak úryvek textu z literárního díla, tak část textu neuměleckého, a dané otázky na oba texty odpovídají formě ústní zkoušky u maturity z českého jazyka. Zkuste se na to podívat, zda byste byli úspěšní či méně úspěšní text rozebrat a odpovědět na všechny otázky. Zopakujte si přitom informace o díle a o kontextu díla.

    Vypracování mi nemusíte posílat, je to jen pro Vaši představu. Pokud se uvidíme v září, podíváme se na to společně, proto bych byla ráda, abyste byli s materiálem již obeznámeni a věděli, s čím si případně nevíte rady.

   • 4. ročník - LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

    Dobrý den,

    Vašim úkolem pro následujících 14 dní bude zabývat se světovou literaturou 2. poloviny 20. století. Ke zpracování látky/studiu využijete skripta od Prokopa Přehled světové literatury 20. století. Až se vrátíme do školy, budu předpokládat, že jste s látkou seznámeni a nebudeme ji již detailně probírat. 

    1. týden se zaměříte na:

    • obecné shrnutí k literatuře 2. poloviny století - najdete jej na straně 34.
       • charakteristické rysy
    • EXISTENCIALISMUS - str. 35-36
       • filozofie existencialismu
       • znaky literatury existencialismu, doba a místo vzniku
       • hlavní představitelé a jejich život/tvorba - Camus, Sartre, de Beauvoire


    A. Camus

    • NEOREALISMUS - str. 36-37
       • znaky neorealismu, doba a místo vzniku
       • hlavní představitelé - Moravia (v hodině jsme si zmiňovali dílo Horalka, podívejte se ještě na internetu na dílo Římanka), režisér FEDERICO FELLINI (zjistěte základní informace na internetu, jde o velmi slavného režiséra té doby)


    A. Moravia

    • BEATNICI - str. 37-41
       • charakteristika skupiny, doba, místo a okolnosti vzniku
       • vliv na světovou i českou literaturu
       • hlavní představitelé a jejich život/tvorba - Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, Burroughs, Bukowski
       • + Ken Elton Kesey - není ve skriptech
           • dílo VYHOĎME HO Z KOLA VEN je na seznamu četby k maturitě - proto si na internetu vyhledáte informace o autorovi a jeho tvorbě, nástin děje díla, hlavní postavy, žánrové zařazení díla
           • tvorba tohoto autora představuje most mezi beatniky a hnutím hippies
           • námět pro oscarový film Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975 s Jackem Nicholsonem v hlavní roli od režiséra Miloše Formana - kde neviděl, doporučuji zhlédnout!


    J. Kerouac


    Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) na motivy díla Vyhoďme ho z kola ven


    12.10.2020

    2. týden DV budeme pokračovat ve SVĚTOVÉ LITERATUŘE 2.POLOVINY 20. STOLETÍ.

    I. Jako náhradu za 1. hodinu CJL se ve skriptech podíváte na skupinu ROZHNĚVANÝCH MLADÝCH MUŽŮ a na NOVÝ ROMÁN (uděláte si výpisky ze stran 42-43).

    Na co se zaměřit? 
      • charakteristika skupiny, kontext doby, proti čemu se vymezuje
      • hlavní představitelé RMM a jejich tvorba - AMIS, BRAINE
      • co zastupuje NOVÝ ROMÁN, kontext doby, charakteristické znaky
      • hlavní představitelé nového románu a jejich tvorba - ROBBE-GRILLET, SIMON    Amis


    13.10. 

    II. Jako náhradu za 2. hodinu CJL v 2. týdnu DV se soustředíte na ABSURDNÍ LITERATURU/DRAMA a na NOVÝ ROMÁN (uděláte si výpisky ze stran 43-45).

    Na co se zaměřit?

      • charakteristické znaky absurdního dramatu, časové zařazení
      • předchůdci AD
      • hlavní představitelé a jejich dílo - BECKETT (autor ze seznamu četby, proto se na něj a jeho tvorbu detailněji zaměřte - konkrétně na dílo ČEKÁNÍ NA GODOTA); IONESCO
      • zmínka o VÁCLAVU HAVLOVI - budeme probírat v české literatuře, měli byste ovšem i ve světové literatuře mít na paměti, že je jedním z nejvýznamnějších představitelů absurdního dramatu

      • charakteristika magického realismu, časové zařazení
      • hlavní představitelé a jejich tvorba - MÁRQUEZ, BORGES, BULGAKOV (dílo Bulgakova Mistr a Markétka bylo sepsané mezi lety 1928-1940 - meziválečná sovětská próza)


    Beckett


    Marquez

    • TESTY

     Vybírejte z nabízených možností. Správná odpověď je vždy pouze jedna. 

     Pozor - test vyplňujte postupně, otázky nemůžete přeskakovat/vracet se k nim!!!

     Na splnění máte až 20 minut. Po uzavření testu (půl hodiny po otevření) se můžete podívat na vaše odpovědi a známku.

     Hodně štěstí!