Osnova témat

 • slohová práce

 • didaktické testy - samostudium

  využívat skripta Didactis, Maturita 2019 - 2020

  • opakování - naše středověká literatura 9. - pol.15.st.

   Opakování – přehled/osnova znalostí o naší středověké literatuře (přehled hlavně pro didakťák)

    

   I.počátky našeho písemnictví – 9.st. – Velká Morava(r.863 K+M)

   jazyk  staroslověnština + písmo hlaholice

   liter. památky + žánr: náboženské texty, Proglas (předmluva k evangeliu,význam bohoslužby ve staroslověnštině), životopisy Život Konstantinův, Život Metodějův

    

   II. písemnictví v českém státě od 10.do 14.st.

   1.soupeření dvou kultur = staroslověnské (z Moravy) x latinské (ze Z Evropy) – 10.-11.st.

   legendy v obou jazycích hlavně o sv. Václavovi a sv. Ludmile, 1.duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny

    

   2.vítězství latiny – 12.st.

   liter. památky : Kosmova Kronika česká (v latině); na konci století 2.duchovní píseň Sv.Václave, vévodo české země(!čeština!)

    

   3.počátky češtiny v literatuře – 13.st. (paralelně k latině - jazyku duchovenstva, vzdělanců, diplomatů)

   proces laicizace = zesvětštění (odcírkevnění) literatury –píše šlechta + tematika světská (= necírkevní, ne náboženská)

   liter. památky: kol.r.1300 – rytířská epika Alexandreis (národní hrdinský epos nemáme)

                              poč.14.st. – kronika tzv. Dalimila

    

   4.literatura doby Karlovy – r.1348 založení univerzity  ( vláda Karla IV. od 1346 do 1378)

   proces demokratizace = zlidovění literatury = píší měšťané a studenti/žáci UK, tematika z jejich života

   liter. památky: satirické skladby – např.Podkoní a žák, Satiry o řemeslnících a konšelích(=radní)

                             1.české drama(divadelní hra) – Mastičkář = zlomek velikonoční hry O třech Mariích

   v latině Karlův vlastní životopis Vita Caroli (užívá plurál majestatikus = mluví o sobě v množ. čísle – „my, král český a císař římský…“)

                        

   5.literatura doby reformace=hnutí za nápravu římskokatolické církve – posl.1/4 13.st – pol.15.st.

   a)Husovi předchůdci

   b)činnost a tvorba Mistra Jana Husa (1370/71?- 6.7.1415) – kazatel, profesor na UK + rektor UK, tvorba v latině + tvorba v češtině

   c)liter. husitských válek 1419 -1436 – husitské písně, alegorické skladby

   d)liter. doznívání husitství – tvorba + názory Petra Chelčického, vznik jednoty bratrské (poslední biskup v 1. pol.17.stol. byl J.A.Komenský)

    

   Je nutné si také připomenout znaky jednotlivých žánrů – např. co je to legenda, kronika, rytířská epika/epos, alegorie, satira, postila, evangelium

   Připomeňte si také základní texty křesťanství =  Bible, jména alespoň nejznámějších osobností Starého zákona a Nového zákona, co v jednotlivých částech najdeme (nezapomeňte, že křesťanství bylo náboženství i státní ideologie po celý středověk, nositelé vzdělanosti byli zejména kněží, kláštery a kapituly, tj. společenství kněží při významných kostelech/chrámech)

    

  • Bible - otázky pro opakování

   Opakování Bible :        

   1. Co (z řečtiny) znamená slovo bible?

   2. Jak jinak se Bible označuje/nazývá +  kdy texty/knihy vznikaly? + v jakých jazycích?

   3. Jaké knihy jsou základem Starého zákona?

   4. Co je základem Nového zákona?

   5. Vysvětli pojmy evangelium, epištola, apokalypsa, apoštol

   6. Vzpomeň si na nějaké biblické příběhy a jejich postavy :

   a) Starý zákon – např. Kain, Ábel, Noe, Abrahám, Mojžíš, David, Šalamoun

   b) Nový zákon – např. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Petr, Jidáš

   7. Kdo a ve kterém století přeložil Nový zákon do češtiny, kdo posléze přeložil do češtiny Starý zákon a proč se Bible v češtině nazývala Bible kralická?

   8. V jakém období a proč Bibli kralickou nahradila tzv. Bible svatováclavská?

    

   • Opakování - naše humanistická literatura - konec 15.st. až počátek 17.st.

    Opakování č.2 – naše humanistická a renesanční literatura = konec 15.st. – počátek 17.st.

                                                                                                       (tzn. kol. r. 1471  - 1618/20 (Bílá hora))

     

    rozdíly mezi naší a evropskou renesanční + humanistickou literaturou:

    a)naše zaměřena naučně a na praxi – cíl vyrovnat se s evropskou vzdělaností

    b)tvorba v latině a v češtině (dvojí linie tvorby)

    c)nositelkou vzdělanosti je (po vývojových změnách názorů např. vůči vzdělání) jednota bratrská

    d)zábava spíš v knížkách lidového čtení

    e)v literární tvorbě se projevil spíš humanismus než renesance (spíš než filozofický ráz humanismu se u nás prosadila jeho mravoučnost a myšlenky reformační)

     

    1.humanismus psaný latinsky – literatura zaměřena na nejvzdělanější vrstvy

    např. Jan Campanus Vodňanský = děkan a rektor pražské univerzity, básník a dramatik ( hlavní postava v románu Zikmunda Wintera Mistr Kampanus – jeho osudy na pozadí dobových událostí kolem českého protihabsburského povstání+ důsledky prohry na Bílé hoře)

    2.humanismus psaný česky – zaměření na životní praxi, úsilí o dobrou češtinu

    ústřední osobnosti:

     Jan Blahoslav – biskup jednoty bratrské

    prosadil v ní zdravý názor na vzdělání (Filipika proti misomusům = nepřátelům vzdělání)

    -autor odborných děl o českém jazyce, hudbě, překladatel

    !! přeložil Nový zákon – členové jednoty bratrské pak překlad Bible do češtiny, vytištěno v Kralicích na Moravě  - vzor češtiny na dlouhá léta

     

    Daniel Adam z Veleslavína – univerzitní profesor, překladatel, vydavatel a tiskař(tchán Jiří Melantrich)

    - např.vydávání vícejazyčných slovníků

    -od 70.let 16. stol. díky jeho činnosti označováno toto období jako doba veleslavínská = tzv. zlatý věk české literatury , V.Vančura (doba mezi světovými válkami 20.st.) čerpá z této češtiny např. větné konstrukce                                                            

     

    Václav Hájek z Libočan – autor nejznámější a nejoblíbenější Kroniky české (ovlivnila české umění 19.st., často se vzdaluje historickým faktům, oslavuje šlechtu a katolicismus)

     

    Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – vzdělaný dvořan, diplomat, renesanční osobnost, popraven r.1621 na Staroměstském náměstí

    autor cestopisu z cesty do Benátek a odtud až do Egypta (cestopisy velmi oblíbené)

    Viktorin Kornel ze Všehrd – právník, profesor - první právnický spis v češtině

    Hynek z Poděbrad – syn krále Jiřího, vzdělaný diplomat –překlad 11(12) novel Dekameronu

    Ján Jesenský – lékař, Slovák,první (veřejná) pitva- jeho osudy + dobu přelomu 16. a 17. st.  v románu Lékař umírajícího času zpracoval  V.Körner

     

   • Opakování - naše pobělohorská literatura, J.A.Komenský

    Opakování – naše pobělohorská literatura – doba konce humanismu, doba baroka

    = po r.1618-1620 ( naše povstání, tj. česká válka = počátek 30 leté války) = v literatuře i jazyce úpadek - doba rekatolizace + násilné protireformace

    + v 18.stol. neexistuje česká literatura, neexistuje český spisovný jazyk

     

    1.literatura domácí :

    a) oficiální – jezuitská – např.A. Koniáš   x  B. Balbín

        (Adam Michna z Otradovic, B.Briedl)

    b) pololidová – jarmareční (kramářská) píseň

                           - písmácké paměti (F.Vavák)

                            - interludia (lidové frašky)

    c) ústní lidová slovesnost – zopakovat znaky, útvary - rozdíl mezi mýtem neboli bájí a pověstí, typy pohádek, pověstí (národní, místní, heraldické), druhy písní, rozdíl mezi příslovím a pořekadle, co je to pranostika

     

    2. literatura exilová:

    !   J. A. Komenský 

    = obsah a zaměření jeho tvorby a činnosti završuje humanismus u nás, i když žije v době 30 leté války, tj. v období baroka

    a) zákl. fakta z jeho života (důležité pro pochopení jeho postojů, názorů, tvorby)

     b) tvorba pedagogická: 1. teoretická + 2.praktická (učebnice)

    c) práce pansofické (vševědné)

    d) práce filozofické – Kšaft umírající matky jednoty bratrské

                                      - ! Labyrint světa a ráj srdce

    • Opakování - národní obrození

     1. NO od-do + "definice" NO (obecně)

     2. periodizace NO, cíle jednotlivých fází/etap NO = cíle NO jako celku

     3. kterou fázi ovlivnilo osvícenství, preromantismus, romantismus + kdy, u koho začíná již realismus

     4.divadlo - proč bylo důležité,které, dramatici jednotlivých fází

     5. věda/vědci: a) jazykovědci, b) historici, c) přírodovědci - činnost, novinky

     6. RKZ - význam těchto padělků, názory na pravost

     7. básníci : novinky v jejich tvorbě jak obsahové, tak jazykové a formální (např. Čelakovský - ohlasová poezie, Kollár- sonet; Erben, Mácha - nové básnické prostředky)

     8. romantismus u Erbena, Máchy a Tyla

     9. přechod od romantismu k realismu u Němcové

     10. realismus a satiry Borovského

     10. žurnalistika v době NO

    • Opakování - naše literatura 2.pol.19.st.

     I.část opakování naší literatury 2.pol.19.st.

     1.znaky realismu, kritického realismu, naturalismu

     2. generace májovců - a) program b) J.Neruda, V.Hálek, K.Světlá, J. Arbes

     3. generace ruchovců neboli škola národní - a) program b) S.Čech, E.Krásnohorská

     4. generace lumírovců neboli škola kosmopolitní- a) program b) J.Vrchlický, J.V. Sládek, J.Zeyer

     5. generace Národního divadla (orientačně architekti, malíři, sochaři, hudební skladatelé, data)

     6. pojmy: fejeton, romaneto, balada, romance, sonet, dramatická báchorka, název májovci, ruchovci, lumírovci, kosmopolita, broučkiády

     důraz osobnosti v seznamu četby k maturitě - Neruda (Povídky malostranské), Čech (Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV.století)

     II. část opakování

     1.próza s historickou tematikou - a) znaky b) A.Jirásek, Z.Winter

     2. próza s venkovskou tematikou a) znaky b) K.V.Rais (A. Stašek, K.Klostermann, T.Nováková, I.Hermann, J.Š Baar)

     3. drama - a) znaky b) A.a V. Mrštíkové, L.Stroupežnický, G.Preissová, A.Jirásek

     důraz na autory ze seznamu četby k maturitě - bratři Mrštíkové (Maryša)

    • Téma 9