Osnova témat

 • Přechod od romantismu k realismu - znaky realismu, kritického realismu, naturalismu

  Znaky realismu, resp. kritického realismu, naturalismu

  čas :  a) světová liter. =  2.polovina 19.stol. (x romantismus = 1.pol.19.stol.)

            b) naše liter.      =  2.pol.19.stol (x romantismus = 3.fáze NO, tj. od 30.let 19.stol.do r.1848)

  ale pozor - už v době romantismu existují díla sice romantická, ale s prvky realismu

  u nás povídky B. Němcové, ve evrop. liter.tvorba Stendhala nebo Puškina

   

  nejzákladnější znaky realismu, resp. kritického realismu:

  1. důraz na věcnost, pravdivost

  2. objektivní zpracování skutečnosti, bez idealizace

  3. autor jakoby nad příběhem, svůj postoj ke skutečnosti vyjadřuje výběrem tématu, postav a jejich charakterizací vyslovuje svůj postoj, názor

  4. kritika (analýza) nedostatků, odhalování zla, upozorňování na společenské křivdy, snaha o nápravu = kritický realismus

  5. zájem o současnost (ne minulost), každodenní tematika bez alegorií a symbolů, zájem o to, co je společné větší skupině lidí

  6. typizace = na jednotlivém je ukázáno obecné - to platí pro literárního hrdinu, prostředí, vztahy mezi lidmi, společenskou situaci apod.

  7. liter.hrdina se vyvíjí, jeho charakter vytváří doba a okolnosti, přeměňují jej x  proti romantickým hrdinům, často individualitách, jejichž životní příběh je předem určen

  8. výběr jazykových prostředků součástí typizace – tedy užívání hovorového jazyka, nářečí (=dialektu), v případě nutnosti i vulgarismů, argotu (=mluva deklasovaných vrstev)

  9. časté a podrobné popisy oblečení, prostředí, zvyků, činností, popisy vzhledu a charakteristika postav

  10. zobrazování i takových jevů života, které se dříve považovaly za nevhodné pro umělecké dílo

  11. rozvoj především románu nebo dramatu

  12. realismus zasáhl všechny evrop. literatury, ale ne stejně, proto se dost odlišuje

   

  základní znak naturalismus (= „odnož“ realismu):

  = vychází z předpokladu, že život člověka je determinován (podmíněn, předurčen) geny a prostředím.

   


 • B.Němcová - přechod od romantismu k realismu v naší literatuře

  Přechod od romantismu k realismu v naší literatuře = tvorba Boženy Němcové

  +povídka Babička v maturitním seznamu četby

   

  Co bychom měli vědět:

  Vstup autorky do literatury:  ve 40.letech 19.st. =3. Fáze NO

  Základní životopisné informace + její názory =  učebnice str.156/157

   

  Tvorba:

  1.sběratelská činnost – str. 157

  Národní báchorky a pověsti

  na rozdíl od Erbena nezachycuje původní podobu, jde jí o vlastní převyprávění – typické prostředí + typické postavy českého lidu s jeho povahovými vlastnostmi, mravní hodnoty, vítězství nad bohatstvím, zlobou, povýšeností

  znát některé pohádky, např. Potrestaná pýchy, Sedmero krkavců, Chytrá horákyně (= upravil ve 20.st. Jan Werich = princezna koloběžka)

  zájem o národopis

  Slovenské pohádky a pověsti – tam naopak snaha zachytit původní podobu tak, jak ji slyšela od vypravěčů

  Obrazy z okolí domažlického – zájem o lidovou kulturu (zvyky, kroje, zařízení domácností, činnosti, písně, mluva lidí)

   

  2. povídky – str. 157/158

  V povídkách často  postava -typ člověka všestranně moudrého, respektovaného, konajícího dobro pro druhé

  ! Babička, podtitul Obrazy z venkovského života (r. 1855)

  musíme znát:

  a)kompozici, co je to prolog, epilog, co obsahuje

  b )děj povídky + jednotlivé epizody

  c) charakteristiku babičky

  d) postavy rodiny Proškovy, Barunka= autorka

  e) babiččiny přátele, postava z venkovského prostředí – rodina pana mlynáře, rodina Kudrnova, myslivec pan Beyer s Orlíkem, Kristla,dcera hostinského + chudý Jakub

  f) příběh a postava Viktorky

  g) postavy ze zámku =paní kněžna, schovanka (nevlastní dcera) komtesa Hortensie x sloužící, zámečtí úředníci – mstivý písař

   

  h) ideový záměr autorky + okolnosti vzniku povídky

  ch) na konkrétních příkladech umět ukázat prvky romantismu x prvky realismu

  + které postavy a jejich osudy jsou typicky romantické nebo idealizované x postavy a jejich osudy realistické

   

  Další povídky + jejich tematika – str.158

  Divá Bára

  – dcera obecního pastýře, na okraji vesnické společnosti, má jedinou přítelkyni, částečně jí pomáhá pan farář  x  pověrčiví a krutí venkované

  za pomoc přítelkyni nelítostně potrestána

   

  V zámku a podzámčí

  – založena na kontrastech, nejkritičtější pohled na chudobu a nelidskost zbohatlíků, vybízení k sociálním reformám, idealizace v závěru – zámecká paní se díky vlivu lékaře stává po uzdravení  lidumilkou

   

  Chyže pod horami

  Pohorská vesnice

  Pan učitel

  Karla

  Dobrý člověk

   

  Filmové adaptace:  Babička - černobíly film z r. 1940 s Natašou Tánskou – drží se liter. předlohy

   TV adaptace s Libuškou Šafránkovou ze 70.let 20.st. – v mnohém si liter.předlohu upravuje

  Zfilmovaná je i Divá Bára a V zámku a podzámčí


 • Realismus - Karel Havlíček Borovský - přehled

  Realismus v naší literatuře - Karel Havlíček Borovský

  + básnická skladba Křest sv. Vladimíra (seznam maturitní četby)

   

  Vstup K. H. Borovského do literatury ve 40. letech 19.st. (3. fáze NO, stejně jako Němcová)

  Klasik české satiry, významný novinář, literární kritik, básník epigramatik, překladatel

  Narozen ve vesnici Borová u Přibyslavi (Vysočina), gymnázium v Německém Brodě= dnes Havlíčkův Brod

   

  vychovatel v Rusku – reportáže s kritikou carského režimu Obrazy z Rus

  - doma pak odmítá nekritické rusofilství (= nekritický obdiv ke všemu ruskému – tyhle postoje tehdy vycházely mimo jiné z toho, že ruský národ tehdy nebyl pod nadvládou jiného, kdežto ostatní slovanské národy ano, v NO podpora myšlenky slovanské vzájemnosti)

   

  Po revoluci 1848 pronásledován za kritické názory a postoje = proti reakci vídeňské vlády, proti neoabsolutismu po r. 1848, vyhoštěn z Praha do Kutné Hory, souzen (nepomohlo to) a pak násilně odvezen do vyhnanství do Brixenu = doTyrol

   

  ! Borovský novinář:

  Pražské noviny (literární příloha Česká včela)

  Národní noviny (satirická příloha Šotek)

  časopis Slovan (v Kutné Hoře)

   

  ! jako novinář změnil význam novin = podle Borovského mají noviny nejen informovat a bavit, ale také čtenáře vychovávat (= vysvětlovat, poskytovat souvislosti apod.)

   

   

  Borovský - literární kritik:

   odmítá sentimentální vlastenectví  - např. kritika Tylovy povídky Poslední Čech + bojuje za umění pravdivé, hodnotné

   

  Borovského politické postoje:

  liberál stejně jako Borovského přítel Palacký (= zjednodušeně řečeno liberalismus hlásá svobodu jedince, stát a jeho instituce jsou tu pro lidi, ne lidi pro stát x rakouská monarchie je absolutistická, není ústava, nejsou občanská práva, konzervativní Habsburkové vnímají monarchii jako své „ vlastnictví z boží milosti“ …)

   

   

  Borovský epigramatik:

  epigram = krátká, vtipná, satiricky útočná báseň s vyhrocenou pointou

  (vznik epigramu v antice, tj. v archaickém období starověké řecké literatury, ale tam to byl veršovaný nápis na pomník nebo dárek; pozor: neplést si to s epitafem = nápis na náhrobek)

  autor sám je rozdělil podle tematiky do 5 oddílů

  a ironicky je „věnoval“: Církvi, Králi, Vlasti, Múzám a Světu (múza = umělcova inspirace)

  = kritika katolické církve, absolutismu, byrokracie, nezdravých jevů v národním životě, kultuře, chování lidí

  = demokratický obsah, prvky lidového a hovorového jazyka, rytmická pravidelnost

   

   

   

   

  Borovský básník – satirik = vrchol tvorby

  satira = kritika nedostatků výsměchem

   

  ! v seznamu četby básnická skladba Křest sv. Vladimíra

  (maturanti si toto torzo bás. skladby často zařazují do svých osobních seznamů pro její srozumitelnost, ačkoli je tam hodně archaismů (= výrazů zastaralých))

  inspirace Nestorovým Letopisem ruským

  téma a záměr:

  kritika absolutismu jako způsobu vlády + kritika církve, která ovládá myšlení lidí a pomáhá panovníkovi udržet je v poslušnosti

  pro oklamání cenzury se děj odehrává v dávné minulosti za knížete Vladimíra (vznik ruského státu), ale aktualizace a kritika rakouské vlády

  -car Vladimír, zpupný a omezený násilník, chce ušetřit střelný prach pro armádu, případnou válku, kanonáda na jeho svátek ale musí být, proto mu má hřmít bůh Perun. Ten carovi odmítne sloužit, je tedy zatčen a v zinscenovaném procesu odsouzen a popraven. Církev požaduje okamžitě jiného boha, aby mohla ovládat sedláky – do Ruska se sjíždějí agenti různých církví a nabízejí církevní služby.

  jazykové prostředky: lidovost, archaismy, funkční vulgarismy, jednoduchý verš, prostá písňová 4veršová sloka

   

   

  básnická skladba Tyrolské elegie

  elegie = žalozpěv, vznik v antice, tj. ve starověkém Řecku

  inspirace vlastním zážitkem = noční zatčení, cesta do Brixenu, obraz tragédie osobní i národní, opovržení rakouskou vládou a policejním systémem v kontrastu s neschopností policie

  sice elegický tón, ale není to žalozpěv, je to výsměch + ironie + situační a jazyková komika

   

   

  básnická skladba Král Lávra

  parafráze rozmarné pohádky irského původu o králi s oslíma ušima

  parodie na prezentování absolutistických panovníků jako hodných panovníků x ve skutečnosti brutální, nelítostné činy (král Lávra nechává každého holiče ihned popravit, aby královo tajemství neprozradil)

  záměr: narážky na dobovou situaci, omezenost, tupost a zlobu panovníka

   

  společné znaky satir:

  odpor proti jakémukoli násilí a útlaku; kolektivní historická a politická zkušenost národa

   

   

   


 • Odborný styl - znaky, slohové útvary

  učebnice Český jazyk v kostce str. 177 -185 + internet

  1. členění podle stupně odbornosti:

  a) styl učební  = pro studenty

  b) styl vědecký (teoretický) = pro odborníky a specialisty v konkrétním oboru

  c) styl prakticky odborný = teorie uvedena do praxe, pro poučenější příjemce

  d) styl populárně naučný = pro laiky a začátečníky v oboru


  obecné znaky - str.177/188

  1.grafické členění textu

  2.jazykové prostředky + slovní zásoba odborného textu

  3. syntax odborného stylu

  4. kompozice textu, nutnost osnovy


  slohové útvary  - str. 179-183

  zejména odborný popis, popis pracovního postupu, odborný referát, výklad, prezentace, přednáška  • Francouzská realistická literatura 2.pol.19.stol.

   Světová realistická liter. 2.pol.19.st. – Francie – přehled

    

   !  Honoré de Balzac   (seznam četby)

   zakladatel realismu

   -realistický  román encyklopedický = důkladné a podrobné popisy všech společenských vrstev, různých prostředí, podrobné popisy města, ulic, domů, zařízení bytu, oblečení, jazyk také charakterizuje postavy

   cyklus cca 100 románů Lidská komedie

   obraz francouzské společnosti od francouzské revoluce (=1789-99)

   nejznámější romány z tohoto cyklu:

   ! román Otec Goriot (seznam četby) –bohatý kupec, svým dcerám rozdělí svůj majetek, aby se mohly vdát do vyšší společnosti, je jimi opuštěn (už jim nemá co dát), umírá v bídě a sám

   román Evženie Grandetová – opačné téma – bohatý otec, ale nesmírný lakomec, zničí kvůli penězům život a štěstí vlastní dcery

    

   román Lesk a bída kurtizán – o vztazích nejvyšší společnost a podsvětí

   román Ztracené iluze – rub a líc umělecké slávy v Paříži, úspěch záleží na zájmu těch kterým umělec slouží, dilema: žít čestně x zaprodat se

    

    

   Gustav Flaubert

   -realistický román psychologický

   nejznámější (i díky filmovému zpracování)

   román  Paní Bovaryová –hlavní hrdinka trpí v nudném manželství s venkovským lékařem, marně (u milenců) hledá věčnou romantickou lásku, touží po přepychu a úniku z měšťanského prostředí – deziluze ji zabíjí

    

    

   Guy de Maupassant

   mistr povídky a novelytéma lidská vášeň, ale také předsudky, pokrytectví tehdejší společnosti

   např. povídky Kulička, Hrobničky

   jediný román Miláček – o pařížském novináři, který ke svému rychlému vzestupu bezohledně využívá žen

    

    

   !  Émile Zola – seznam četby

   teoretik a tvůrce naturalismu

   -„odnož“ realismu = člověk je determinován prostředím a geny

   Vývoj tvorby od studia člověka („lidského živočichopisu“) a jeho pasivity přes kritiku společnosti až k obrazu lidské aktivity

    

    ! román Zabiják – seznam četby k maturitě

   zabiják = alkohol, který zničí šikovného klempíře a jeho rodinu - po úrazu a nemožnosti pracovat začne jen pít, stane se z něj naprostá troska, rodinu živí jeho žena-pradlena, její život je jen dřina, chybí peníze, z dcery se stane prostitutka – Gerveza alkohol nenávidí (zničil všem život), ale nakonec sama začne pít

    

   román Tereza Raquinová –hrdinka je hříčkou vlastních sklonů a vrozených chyb = výsledek vlivu prostředí a dědičnosti, zbavena vlastní svobodné vůle

    


   • Anglická realistická próza 2.pol.19.st.

    Anglická realistická próza 2.pol.19.století

    počátky realismu v anglické próze už na konci 18.stol. = doba osvícenství – str.88

    Daniel Defoe – román Robinson Crusoe

    Jonathan Swift – Gulliverovy cesty

     

    realismus v 2.pol. 19. stol. – str.210

    Charles Dickens

    -kritika sociální nespravedlnosti, poměrů v Anglii za vlády královny Viktorie

    -z vlastní zkušenosti (viz životopis) – velké téma : osudy nešťastných dětí bez domova a rodiny

     -s touto tematikou nejznámější romány (díky filmovým adaptacím):

    sociální román Oliver Twist – podtitul Sirotkova cesta

     sirotek, obraz poměrů v sirotčinci, pak otrocká práce, život na ulici, jako zloděj a kapsář s dalšími malými dětmi „pracuje“ pro dospělého „šéfa“…obklopený bezcitným prostředím, musí se těžce probíjet životem, autobiografické prvky

     

    romány s podobnou tematikou:

    David Copperfield, Malá Doritka, Nadějné vyhlídky

     

    humoristický román Kronika Pickwickova klubu

     – široký obraz soudobé Anglie, kritický postoj k jejím institucím (vězení pro dlužníky, chudobince), bída londýnských předměstí, práce malých dětí v továrnách

    – ale použita humorná, lehce ironizující forma

     = např. postava Samuela Pickwicka – v jádru dobrý člověk, ale maloměšťák, trpí přehnanou představou o vlastní důležitosti, stále něco předstírá, navenek je nepřirozený, strojený, tím je směšný


    • Ruská realistická próza 2.pol.19.st.

     Ruská realistická literatura 2. pol. 19. století

     Historický kontext:

     -carský režim – absolutismus = samoděržaví, vliv církve

     -obrovská říše, ale problémy ekonomické, propastné sociální a společenské rozdíly mezi lidmi

      – ještě v polovině 19. stol. nevolnictví + velká negramotnost velké části obyvatelstva  x  hl. město Petrohrad  („Benátky severu“) - odlišný způsob života proti venkovu a provinčním městům

     v literatuře se tyto problémy odráží

      

     Nikolaj Vasiljevič Gogol

     !  satirická komedie Revizor ! – seznam četby k maturitě

     petrohradský povaleč, vychytralý Chlestakov využije situace na malém provinčním městě, kde tzv. městská honorace očekává příjezd revizora – před revizorem je třeba zakrýt nepořádek a zvůli, Chlestakov využije jejich hlouposti a strachu

     děj rozvržen do 5 jednání, ale odehrává se během 24 hodin, princip grotesky

     -kritika omezenosti, úplatkářství, podlézavosti, pokrytectví a hlouposti, ale také zvůle tzv. honorace, tj. hejtmana, pošmistra(=vedoucí, ředitel pošty), bohatých statkářů, ředitele chudobince, policejního direktora

      

     realistický společenský román Mrtvé duše

     –otřesné svědectví o nevolnickém systému v Rusku, název románu mrtvé duše = mrtví nevolníci, za které ale majitel stále odvádí daně až do dalšího sčítání (jednou za několik let), toho využívá vychytralý Čičikov, mrtvé duše skupuje, prokáže tak “majetek“ a získává tím zdarma půdu v méně zalidněné oblasti, mrtvé duše jsou ale také sedláci, kteří nevolníky vlastní – hloupí, omezení

      

     Lev Nikolajevič Tolstoj

     realistický historický román – epopej – Vojna a mír (4díly)

     z doby napoleonských válek, bohatá galerie postav ze všech společenských vrstev (téměř 250)

     z historických postav Napoleon x Kutuzov, car Alexandr I.

     hlavní postavy:Pierre Bezuchov –  hledá smysl života (názory autorovy), Nataša Rostovová, šlechtic Andrej Bolkonský

     scény ze soukromého života se střídají s velkolepými popisy historických událostí, např. bitev, do toho jsou vloženy úvahy o smyslu dějin a jejich tvůrců

      

     realistický psychologický román Anna Karenina

     – dva milostné rodinné osudy: příběh Anny, jejího manžela a syna, příběh jejího milence Vronského, její vášnivá láska k němu, (Anna nakonec spáchá sebevraždu), v kontrastu je život statkáře Levina a jeho ženy, konfrontace života na venkově a ve městě

      

     Fjodor Michajlovič Dostojevskij

     zájem o nejubožejší vrstvy zejména v Petrohradě - filozofie pokory, soucitu a odpuštění

     realistický filozoficko-psychologický román  Zločin a trest

     studie o lidském svědomí

     chudý student Raskolnikov musí pro nedostatek peněz přerušit studia, pro peníze zabije starou lichvářku a její sestru, po těžkém vnitřním boji se k činu nakonec přizná

     -úvaha, zda silný jedinec má právo zabít člověka, i když je to bezcitný ničema

      

     Další autorovy podobné romány Bratři Karamazovi (otcovražda a hledání viníky mezi syny), Idiot (zchudlý šlechtic, ušlechtilý, okolí ho pro jeho dobrotu označuje za idiota)

      

     Anton Pavlovič Čechov

     zakladatel lyrického a psychologického dramatu

     lyrické drama = potlačena dějová složka, děj nemá tradiční kompozici – dramatičnost a tragičnost vychází z nitra postav, jejich emocí, hledání životních jistot a perspektivy života, různé vrstvy ruské inteligence – rozčarování ze života,diskuse o lepším světě

     dodnes uváděny divadelní hry: Višňový sad, Racek, Tři sestry, Strýček Váňa

      


    • Realismus 2.pol.19.st. - severní Evropa

     Severní Evropa – realistická literatura 2.pol. 19.st.

     Polsko

     ! Henryk Sienkiewiczseznam četby k maturitě

     ! román Quo vadis (= kam kráčíš) – zfilmováno – (otázka ze závěru románu Quo vadis, domine…? = Kam kráčíš, pane…?

     obraz starověkého Říma za vlády císaře Nerona a obraz střetu dvou rozdílných kultur =  antika a rodící se křesťanství

     Osa románu = dramatické události, které prožívá ústřední milenecká dvojice - střet dvou světů a  lásky bohatého patricije-vojáka k zajatkyni Říma, dceři poraženého náčelníka germánského kmene, Lygii. Viniciovy názory jsou zpočátku v souladu s otrokářskými názory římské společnosti, v průběhu děje je ale vášnivou láskou k Lygii přiveden ke křesťanství a jeho hodnotám. Do jejich osudu zasahuje mnoho postav, nejvýraznější je Nero- nekriticky marnivý, sebezbožňující, krutý, nevypočitatelný… (další z řady psychopatů na římském trůně). Tyto jeho vlastnosti se samozřejmě odrážejí ve způsobu pronásledování a likvidace křesťanů i v jeho vztahu k Lygii…

      

     trilogie Ohněm a mečem – boje Poláků proti ukrajinským kozákům v 7. st. (zfilmováno)

     nebo román Křižáci (boje Poláků proti křižákům v 15.st.)

     případně dobrodružný román Pouští a pralesem (zfilmováno)

      

     Norsko

     Henrik Ibsen – dramata romanticko-realistická (Petr Gynt), dramata s naturalistickými rysy (Heda Gablerová)

     dramata ze současnostinapř. Nora –kritika pokrytectví, měšťácké morálky, téma rovnocenného postavení ženy v manželství i ve společnosti

      

     Dánsko

     Hans Christian Andersen

     nejznámější jsou jeho pohádky (filmové adaptace):

      např. Zimní (Sněhová) královna – chlapec Kai je okouzlen Zimní královnou, nechá se odvézt na její zámek, ztrácí vzpomínky a hlavně srdce-cit, kamarádka Gerda ho jde hledat, překonává překážky, má ho ráda, a proto se jí podaří zlomit kouzlo Zimní královny a Kaie zachrání

     Malá mořská víla – tématem nám může připomínat operu Antonína Dvořáka Rusalka, tj. láska k člověku a důvěra v člověka se nadpřirozené bytosti nevyplatila, zničila jí život (měli bychom znát témata alespoň těchto dvou zvýrazněných pohádek)

      


     • Americká realistická liter. 2.pol.19.st.

      Mark Twain

      1.významný americký kritický realista a iniciátor americké prózy

      podnikatelská rodina na Floridě(jméno je pseudonym), řada povolání, vzdělání jen základní, jinak samouk, procestoval USA, cesta do Středomoří a kolem světa

      nejslavnější romány.

      Dobrodružství Toma Sawyera

      Dobrodružství Huckleberryho Finna

      -dětští hrdinové, autobiografické prvky, zážitky z dětství i kritický pohled na Ameriku té doby, hovorový jazyk

      • Česká literatura 60. a 70.let 19.st.

       a) 50.léta 19.st. = tzv. Bachův absolutismus (neoabsolutismus) po porážce revoluce r.1848

       -policejní persekuce, umlčeny významné osobnosti 

       - např.  Karel Havlíček Borovský ve vyhnanství, K. Sabina vězněn, František Palacký zbaven funkcí - věnuje se vědecké práci , P. J. Šafařík také

        zemřel J. Kollár, F. l. Čelakovský, J. K. Tyl, také nakonec Borovský, v existenčních problémech je B. Němcová


       b)nová politická situace díky příslibu ústavy (= konstituce) - 1860 vydán tzv. Říjnový diplom - hospodářský vzestup českého měšťanstva

       -rozštěpení národní strany na staročechy (Palacký + jeho zeť Rieger) a mladočechy (Sladkovský, Grégr)

       r. 1867 -došlo k rakousko-uherskému vyrovnání, naše snahy o zrovnoprávnění neúspěšné


       c) ale rozkvět kultury:

       -vznik Sokola (M.Tyrš)

       -vznik Hlaholu, Umělecké besedy (centrum umělců)


       r. 1862 otevřeno Prozatímní divadlo 

       (otevřeno hrou V. Hálka Král Vukašín; r.1864 k výročí Shakespeara uveden cyklus jeho her)


       r. 1868 položen základní kámen k Národnímu divadlu

       sbírka pod heslem Národ sobě (na oponě)

       otevřeno r. 1881 - hned požár - znovuotevření r. 1883

       = národní manifestace kulturní a politická jako projev síly národa

       generace ND:

       architekt Josef Zítek 

       malíři: Mikoláš Aleš (cyklus Má vlast), Vojtěch Hynais (opona), Fr. Ženíšek, Václav Brožík

       sochaři: Josef Václav Myslbek, Bohuslav Schnirch atd.

       hudební skladatelé: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich

       Smetanova opera Libuše vždy divadlo otevírala, např. r. 1883 nebo uzavírala v době okupace ( symbolická věta z árie Libuše - Můj drahý národ neskoná...) 


       do literatury vstupují nové literární generace autorů:

       r. 1858 generace májovců: J. Neruda, V. Hálek, K. Světlá, generačně J. Arbes

       r. 1868 generace ruchovců: S. Čech, E. Krásnohorská

       +  generace lumírovců: J. V. Sládek (nejprve ruchovec), J. Vrchlický, J. Zeyer      • Generace májovců - vstup do literatury r. 1858 almanachem Máj

       májovci = nová literární generace

       název almanachu Máj = ze sympatií k Máchovi 

       - takto se k němu přihlásili, vnímali ho jako zakladatele moderní české poezie, chápali a oceňovali jeho nové jazykové prostředky, tematiku...(na rozdíl od Máchových současníkům, kteří ho kritizovali, nepochopili, např. Tyl, Čelakovský)

       nejvýznamnější osobnosti májovců:

       Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, vrstevník Jakub Arbes

       ze starší generace přispěli do almanachu:

       K.J.Erben - lidovost

       B.Němcová - úsilí o realismus (prvky romantismu i realismu)

       (K.Sabina- buřič, revolucionář)


       zásady/program májovců:

       1. realismus = pravdivý obraz skutečnosti

       2. lidovost = tvorba pro lid a o něm

       3. "dohánění Evropy" = úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň

       4. zájem o přítomnost = tvorbou bojovat proti útisku národnostnímu i sociálnímu